01 sierpnia 2019

Zwolnienie z PIT dla młodych ( osób do 26 roku życia)

Od dnia 01.08.2019 roku w życie wchodzi zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Zwolnienie z PIT dla młodych to nowy program będący ulgą dla pracowników, którzy osiągają dochody do kwoty 85.528,00 złotych. Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić łącznie dwa warunki:

  • uzyskanie przychodów z:
  1. stosunku służbowego
  2. stosunku pracy
  3. pracy nakładczej
  4. spółdzielczego stosunku pracy
  5. umów zlecenia, uzyskiwanych wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, przedsiębiorstwa w spadku- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.
  • podatnik nie ukończył 26. roku życia.

Roczny limit zwolnienia to kwota 85.528,00 zł odpowiadająca pierwszemu progowi podatkowemu. Proporcjonalnie w 2019 roku limit zwolnienia wynosi więc 35.636,67 zł (5/12 x 85.528). Co istotne- zwolnieniu nie podlegają przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione oraz takie, od których zgodnie z Ordynacją podatkową zaniechano poboru podatku.

Do pilnowania limitu zobligowany jest płatnik, a nie sam podatnik, z wyjątkiem sytuacji, gdy młody pracownik uzyskuje dochody od różnych płatników. W takiej sytuacji powinien także sam kontrolować wysokość uzyskiwanych przychodów.

Zgodnie z ustawą zwolnienie znajdzie zastosowanie w zeznaniu podatkowym, które podatnik złoży za 2019 rok. Dopiero wtedy więc rozliczona zostanie nadpłata. Istnieje jednak możliwość złożenia płatnikowi pisemne oświadczenia, które zwolni go z obowiązku poboru zaliczki na podatek od przychodów. Zwolnienie to płatnik ma stosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca, w którym w 2019 roku przychód u niego uzyskany przekroczy 35.636,67 zł, bądź podatnik ukończy 26 lat. Oświadczenie powinno zawierać informację, że dochody podatnika ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy p.d.o.o.f., uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (nie później jednak niż do dnia ukończenia 26 roku życia przez podatnika), będą w całości korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. Wzór oświadczenia załączamy pod artykułem.

Wysokość zwolnienia od podatku zostanie uwzględniona automatycznie do przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 rok- bez konieczności składania oświadczenia. Można jednak wnioskować o niestosowanie zwolnienia, co spowoduje rozliczenie nadpłaty podatku po złożeniu deklaracji za 2020 rok jak w przypadku osób, które nie złożą oświadczenia w roku 2019.

Nadwyżka przychodów ponad ustalony limit będzie opodatkowana przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Podstawa prawna: art. 13 pkt 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn.zm.).

Jan Kowalski                                                                                                                                                                         Wrocław, xx-xx-2019r.
ul. Różana 1
50-020 Wrocław

                                                                                                                               OŚWIADCZENIE

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  od  osób  fizycznych,  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394) oświadczam, że dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy p.d.o.f., uzyskane przeze mnie w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku będą w całości korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy.

Podpis pracownika……………………………………………………………

 

Opracowała Maja Miczyńskammiczynska@eres.pl

Udostępnij: