24 listopada 2022

Zmiana druku o rezygnacji z PPK od 19.11.2022

24.11.2022

UWAGA! Zmiana druku o rezygnacji z PPK od 19.11.2022

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01.11.2022 o zmianie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) informujemy, iż od dnia 19 listopada 2022 deklaracje o rezygnacji z PPK będą obowiązywały według aktualnie obowiązującego wzoru. Deklaracje o rezygnacji złożone po 19 listopada na nieobowiązującym druku nie będą posiadały mocy prawnej.

Zmianie nastąpiła definicja podmiotu zatrudniającego:

„1) Podmiot zatrudniający oznacza:

a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.), jeżeli posiada NIP lub REGON,

b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli posiada numer NIP lub REGON,

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

f) płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada NIP lub REGON.”.

Czyli bla, bla, bla,…

P.C.

Udostępnij: