19 grudnia 2022

UWAGA WAŻNE! PPK Autozapis 2023

2022-12-19

SZANOWNI KLIENCI,

 zbliża się termin tzw. autozapisu/ponownego zapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK, który pierwszy raz zostanie zrealizowany 01 kwietnia 2023 roku ( przepis art. 23 ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych). Kolejny zapis planowany jest w roku 2027.

Co to oznacza dla pracodawców, jakie nowe obowiązki, do kiedy należy się z nich wywiązać?

Spieszymy państwu z pomocą, wyjaśniając kogo obejmie tzw. autozapis do PPK w 2023 roku.

Kogo obejmuje autozapis w 2023 roku

Autozapis w 2023 r. obejmuje pracowników, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym (dotyczy to osób w wieku 18 do 55 roku życia) i nie złożą deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK, ponieważ w tym programie obowiązuje tzw. autozapis co oznacza, że jeżeli osoba zatrudniona pomiędzy 18. a ukończonym 55-tym rokiem życia nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat w PPK , powinna zostać zapisana do programu automatycznie. Nie oznacza to, że osoby zatrudnione w tej kwestii nie mają nic do powiedzenia, w każdej chwili po autozapisie mogą złożyć deklarację o rezygnacji, gdyż uczestnictwo w PPK jest dla osoby zatrudnionej całkowicie dobrowolne.

Reasumując tzw. autozapis obejmie osoby, które wcześniej:

  • zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, składając deklarację dotyczącą rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK,
  • zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

Chyba że ponownie złożą one nową deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

  • Aktualni członkowie programu PPK nie muszą dokonywać ponownego zapisu.
  • Osoby, pomiędzy 55 lat a 70 rokiem życia, które wyrażają chęć przystąpienia do programu oszczędnościowego w ramach PPK,  powinny złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz tzw. umowy o prowadzenie.

Obowiązki pracodawców w związku z tzw. autozapisem w 2023 roku

Pracodawcy w związku ze zbliżającym się autozapisem/ponownym zapisem powinni być przygotowani na podstawie art. 23 ustawy o PPK w 2023 roku do wypełnienie następujących obowiązków:

  • do 28 lutego 2023 roku poinformowania wszystkich uczestników PPK, którzy złożyli wcześniej deklaracje rezygnacji o ponownym dokonywaniu za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku;
  • od 1 kwietnia 2023 roku zainicjowania dokonywania wpłat do PPK za osoby, które nie złożyły ponownej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

WAŻNE:

Autozapis” powoduje, że deklaracje o rezygnacji z oszczędzania na emeryturę w ramach programu PPK złożone przez uczestników do końca lutego 2023 roku przestaną być skuteczne od 01 marca 2023 roku.

 Naliczanie składek na PPK

W sytuacji gdy pracownik – uczestnik PPK, przed marcową wypłatą wynagrodzenia, nie złoży nowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do instytucji finansowej PPK, to od tego wynagrodzenia wystąpi już obowiązek obliczenia, pobrania i wpłaty do PPK (od 1 do 17 kwietnia 2023 r. – 15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).

Odmienna sytuacja nastąpi w momencie, gdy uczestnik PPK złoży deklarację o rezygnacji po naliczeniu i pobraniu marcowych wpłat do PPK, ale jeszcze przed ich przekazaniem do instytucji finansowej, wtedy wpłaty te nie zostaną dokonane, a wpłata pobrana z wynagrodzenia uczestnika PPK zostanie mu zwrócona.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

W momencie tzw. autozapisu pracownika niebędącego uczestnikiem PPK, którego z dniem 01 marca 2023 r. deklaracja o rezygnacji przestanie być skuteczna, podmiot zatrudniający czyli pracodawca będzie zobowiązany zawrzeć w imieniu tej osoby umowy o prowadzenie PPK, pod warunkiem, że ma ona już wymagany okres zatrudnienia oraz ponownie nie zadeklaruje niedokonywania wpłat do PPK. Umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta niezwłocznie. „Niezwłocznie” nie oznacza jednak „natychmiast”. W orzecznictwie przyjmuje się, że „niezwłocznie” oznacza realny termin, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu (por. np. wyroki SN z 13 grudnia 2006 r., II CSK 293/06 oraz z 30 czerwca 2011 r., III CSK 282/10).

Pracodawca zobowiązany jest do obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do instytucji finansowej dopiero w momencie wypłaty pierwszego wynagrodzenia następującego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Przykład:
„Pracodawca wypłaca wynagrodzenia na początku miesiąca. Jeżeli nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika przed wypłatą wynagrodzenia (np. 1 marca 2023 r.), gdyż nie będzie to w jego przypadku realny termin na zawarcie tej umowy, to od wypłaconego w tym dniu wynagrodzenia nie obliczy i nie pobierze wpłat do PPK. Umowę o prowadzenie o PPK ma obowiązek zawrzeć bez zbędnej zwłoki. Dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy obliczy i pobierze wpłaty do PPK”.

Dowiedz się więcej, zadzwoń nr. tel. kom. 571600115, lub napisz: ereskadry2@eres.pl

Mariola Przybylak-Kajak

Udostępnij: