17 listopada 2021

“Polski Ład”-Zmiany w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego i opodatkowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników.

W dniu 15 listopada Prezydent RP podpisał ustawę  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znanej dalej „Polskim Ładem”.

Zmiany w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego i opodatkowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników.

I Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne- stawka

  1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wymiaru podstawy składki.
  2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.
  3. Podstawę wymiaru składki dla pracowników stanowi przychód pomniejszony o naliczone i pobrane składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika ( ok. 13,71% przychodu).

II Sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń:

  1. Zaliczki na podatek dochodowy nie pomniejsza się o naliczoną składkę na ubezpieczenie społeczne. (US)
  2. Podatnik (pracownik) składa oświadczenie o przysługiwaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę (PIT-2) oraz ewentualnie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (KUP) z 250 na 300 zł miesięcznie.
  3. W zależności od osiągniętego przychodu MIESIĘCZNEGO (A) ustawodawca ustalił 4 różne sposoby obliczania zaliczki na podatek dochodowy ( do przekroczenia pierwszego progu podatkowego, czyli 120 000 zł)

a/ dla przychodu do 5700,99 zł zaliczka wynosi:                         P= zaokr((zaokr((A-US-KUP);0)*17%-425zł);0),

b/ dla przychodu od 5701 zł do 8549 zł zaliczka wynosi:         P= zaokr(zaokr((A-US-KUP-(A*6,68%-380,50)/0,17);0)*17%-425);0),

c/ dla przychodu powyżej 8549 do 11141 zł zaliczka wynosi: P= zaokr(zaokr((A-US-KUP-(A*(-7,35%)+819,08)/0,17);0)*17%-425);0),

d/ dla przychodu powyżej 11 141 zł zaliczka wynosi:                     P= zaokr((zaokr((A-US-KUP);0)*17%-425zł);0),

gdzie:

A- przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

US- naliczoną składkę na ubezpieczenie społeczne finansowane przed podatnika  (zatrudnionego),

KUP- koszty uzyskania przychodu (250 lub 300 zł)

PROSTE- oczywiście PROSTE, na szczęście są komputery 🙂

III Porównanie przykładowych przychodów brutto z wypłatami netto w 2021 roku i po 1 stycznia 2022 roku z założeniem, że pracownikowi przysługuje ulga podatkowa oraz zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz ,ze narastająco podstawa opodatkowania nie przekroczyła pierwszego progu podatkowego (120 000 zł).

kwota brutto netto 2021 netto 2022 różnica netto
3010 2209,57 2363,57 154
4000 2907,96 3021,96 114
5000 3613,19 3660,19 47
6000 4318,43 4319,43 1
7000 5024,67 5024,67 0
8000 5729,91 5729,91 0
9000 6435,15 6372,15 -63
10000 7140,39 6937,39 -203
11000 7845,63 7501,63 -344
12000 8550,87 8129,87 -421
15000 10667,58 10045,58 -622

IV Nowa grupa podatników, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od 1 stycznia 2022 roku osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek ten powstaje z dniem powołania a wygasa z dniem odwołania i na wypłacającym wynagrodzenie ciąży obowiązek zgłoszenia ubezpieczonego. Podstawą naliczenia składki jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

Osobami tymi są np. członkowie zarządu oraz prokurenci.

Przykłady:

brutto składka zdrowotna zaliczka na podatek netto 2022 netto 2021 różnica
5000 450 808 3742 4192 -450
10000 900 1658 7442 8342 -900

 

Czyli dla członków zarządu oraz prokurentów rzeczywista stawka „opodatkowania” będzie oscylować w 2022 roku od 26% do 41%, a jeśli dochody przekroczą  jeden milion zł, to stawka ta wzrośnie do 45% od dochodów ponad 1 milion zł.

Maciej Sadowski, doradca podatkowy nr wpisu 00864, ereskadry2@eres.pl, tel. 503158828

Udostępnij: