19 października 2021

“Polski Ład” – ubezpieczenie zdrowotne, stawki i podstawy dla przedsiębiorców

W dniu 15 listopada Prezydent RP podpisał ustawę  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znanej dalej „Polskim Ładem”.

Zmiany w zakresie stawek i podstaw wymiaru składek ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców obejmują:

I Wysokość składki- stawka

  1. Dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie art.27 ( zasady ogólne) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ( dalej PIT)- 9% od dochodu pomniejszonego o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Jeżeli jednak podstawa wymiaru składki jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru stanowi minimalne wynagrodzenie. Podstawę wymiaru składki rozlicza się narastająco.
  2. Dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie art. 30c ( podatek liniowy) i 30ac (podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej)– 4,9% od podstawy jw., jednak nie mniej niż 9% kwoty najniższego wynagrodzenia, czyli 3010*9%= 270,90 zł w przypadku składki miesięcznej oraz 9% od iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.
  3. Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

a/ 9% od podstawy odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku   ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły 60000 zł,

b/ 9% od podstawy odpowiadającej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku   ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły 60000 zł, a nie przekroczyły 300000 zł,

c/ 9% od podstawy odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku   ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły 300000 zł,

  1. Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej– 9% od podstawy będącej kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia danego roku, czyli w 2022 roku 9%*3010= 270,90 zł,
  2. Dla pozostałych przedsiębiorców oraz osób współpracujących: 9% od podstawy odpowiadającej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

II Uproszczenia:

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadzili działalność i byli opodatkowani  na podstawie art. 27 ( zasady ogólne), art. 30c ( podatek liniowy), art. 30ca (podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) oraz w formie ryczałtu ewidencjonowanego, działalność gospodarczą, mogą przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Tak ustaloną składkę przedsiębiorca stosuje przez cały rok kalendarzowy.

III Brak możliwości odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych.

W art.15 pkt 11) ustawy został uchylony w całości art.95 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych tj. zlikwidowana została możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne  od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych – na zasadach określonych w odpowiednich ustawach.

Maciej Sadowski, doradca podatkowy nr wpisu 00864, ereskadry2@eres.pl, tel. 503158828

Udostępnij: