Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

„Polski Ład” Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze do ZUS

„Polski Ład” Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze do ZUS

W dniu 15 listopada Prezydent RP podpisał ustawę  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znanej dalej „Polskim Ładem”.

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze do ZUS na podstawie zmienionej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( dalej ustawa)

I Miesięczne raporty imienne- dodatkowe informacje:

 1. Informacje o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania. (art.41 ust.3 pkt 4b)
 2. Informacje o przychodach lub dochodach. (art.41 ust.3 pkt 5a)
 3. Informację o kwocie dopłaty stanowiącej różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu art.81 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (art.41 ust.3 pkt 5b)

II Deklaracje rozliczeniowe- likwidacja zwolnienia i dodatkowe informacje:

 1. Zlikwidowane zostało zwolnienie ze składania deklaracji rozliczeniowej zawarte w art.46 ust. 2a i 2b ustawy tj.: „2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1)  na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – obowiązującej osoby z nimi współpracujące, z zastrzeżeniem ust. 2g;

2)  na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b.  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – obowiązującej osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.”, a dodano:

 1. Informację o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania. ( art.46. ust.4 pkt 3b)
 2. Informacje o przychodach lub dochodach. ( art.46. ust.4 pkt 3c)
 3. Informację o kwocie dopłaty stanowiącej różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu art.81 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ( art.46. ust.4 pkt 6aa)

III Terminy składania deklaracji rozliczeniowych: ( nie będzie już terminu do 10 dnia następnego miesiąca)

 1. Do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; ( art.47 ust.1 pkt 2)
 2. Do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną; (art.47 ust.1 pkt 3)
 3. Do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (art.47 ust.1 pkt 4), czyli dla osób fizycznych i np. spółek cywilnych.
 4. Zlikwidowano zwolnienie z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych dla niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą- wszystkie te osoby musza składać w w/w terminach deklaracje rozliczeniowe. (art.47 ust.2c)

Maciej Sadowski, doradca podatkowy nr wpisu 00864, ereskadry2@eres.pl, tel. 503158828