19 kwietnia 2024

Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości

17 kwietnia 2024 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zmieniającą przepisy kilku ustaw takich jak:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598)

2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705)

3. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843).

Przepisy znajdujące się w nowelizacji dotyczą m.in.:

  1. Wprowadzenie obowiązku sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym przez jednostki których przychody z każdego roku z dwóch ostatnich lat przekroczyły 3500 mln zł
  2. Rozszerzenie katalogu dokumentów spółek kapitałowych o sprawozdania o podatku dochodowym, składania ich poprzez system teleinformatyczny oraz rozszerzenie zakresu danych z dziale 3 rejestru o informację o złożeniu sprawozdania o podatku dochodowym
  3. Rozszerzenie katalogu informacji które zawarte powinny być w sprawozdaniu z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta. Informacje te to m.in. informacje czy jednostka badana , w odniesieniu do roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy który analizowany jest w badaniu, zobowiązana była do złożenia do właściwego rejestru sądowego sprawozdania o podatku dochodowym. W przypadku gdy była zobowiązana , analizowane jest czy sprawozdanie to zostało właściwie złożone.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: