06 września 2023

Krótsza amortyzacja budynków od stycznia 2024 r.

2023-09-06

Krótsza amortyzacja budynków od stycznia 2024 r.

4 września 2023 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2023 poz. 1787). Zgodnie z art. 1 tejże ustawy dodaje się do ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) ust. 7 stanowiący, że :Podatnicy będący mikro-przedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku gdy ten środek trwały znajduje się na obszarze gminy:

1) zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz

2) w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Dodany ust. 8 do tej samej ustawi stanowi że w przypadku gdy dane budynki i budowle wymienione w ust.7 znajdują się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie w którym przeciętna stopa bezrobocia osiąga określony poziom to okres amortyzacji takiego środka trwałego będzie krótszy od typowego okresu amortyzacji który wynosi 40 lat.

W przypadku gdy wskaźnik ten kształtować będzie się w zakresie od 120% do 170% to minimalny okres amortyzacji wynosić będzie 10 lat. W przypadku gdy wskaźnik ten kształtować będzie się na poziomie wyższym niż 170% to minimalny okres amortyzacji wynosić będzie 5 lat.

Zmiana ta ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców którzy swoją działalność prowadzą w powiatach charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia. Jako iż amortyzacja co do zasady jest kosztem uzyskania przychodu to znaczne skrócenie jej okresu pozytywnie wpłynie na opodatkowanie przychodów firmy w okresie 5 lub 10 lat. Warto jednak pamiętać iż krótsza amortyzacja nie jest zawsze pożądanym rozwiązaniem. Na temat amortyzacji zarówno księgowej jak i podatkowej szerzej przeczytać mogą państwo w dedykowanym artykule na naszej stronie : https://eres.pl/amortyzacja-bilansowa-i-podatkowa/

Mikołaj Sadowski, tel. 571 600 113, email: msadowski@eres.pl

Zapisz się na konsultacje : https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: