16 sierpnia 2019

“Biała lista” już od 1 września 2019 roku

Od 1 września 2019 wchodzi w życie funkcjonowanie tzw. Białej listy,  tj. wykazu podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako  podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista będzie dostępna na stronie Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykaz będzie aktualizowany jeden raz dziennie w dni robocze.

„Biała lista” zawiera dane:

1)firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

2)numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

2a) 97  status podmiotu:

a)w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

b)zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

3)numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

4)numer PESEL, o ile podmiot posiada;

5)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

6)adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

7) 98 adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

8)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

9)imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

10)imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

11)daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

12) 99  podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

13) 100 numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

OBOWIĄZKI PODATNIKA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM „BIAŁEJ LISTY” (OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU):

  1. Każdorazowo, przed dokonaniem przelewu podatnik musi dokonać sprawdzenia kontrahenta w wykazie („białej liście”).
  2. Podatnik musi dokonać przelewu bankowego na konto kontrahenta uwidocznione w wykazie (“białej liście).
  3. Podatnik musi aktualizować dane na bieżąco, w szczególności zwracać uwagę na podanie aktualnych numerów rachunków bankowych.

Sankcje z tytułu niedokonania przelewu na konto kontrahenta uwidocznione w „białej liście” ( od 1 stycznia 2020 roku):

  1. Jeżeli podatnik dokona przelewu na inne konto, niż uwidocznione w wykazie, to odpowiada solidarnie z dostawcą do wysokości zobowiązania podatkowego wynikającego z tytułu tej transakcji ( dotyczy transakcji ponad 15ooo zł brutto). Od tej odpowiedzialności podatnik może się zwolnić poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie musi zawierać: numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności; dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres); numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Sankcji tej nie stosuje się również wówczas, gdy dokonano zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

  1. Podatnik podatku dochodowego, nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art.19 Prawa przedsiębiorców została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów ( w przypadku, gdy dostawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym). Od sankcji można się uwolnić poprzez dokonanie zgłoszenia jak w punkcie 1.)
  2. W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1018)

Opracował Maciej Sadowski, doradca podatkowy 00864, msadowski@eres.pl

Udostępnij: