ZUS-składki-2023

Baza wiedzy

2023-01-05

ZUS – nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą,

które obowiązują w 2023 roku – ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy

i ubezpieczenie zdrowotne.

Poniżej przedstawiamy Państwu ile wyniesie ZUS w 2023 r. 

 GRUPA I – (30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia)

– składki preferencyjny

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1047 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.)

Za miesiące styczeń – czerwiec składka na ubezpieczenia społeczne osób z grupy I nie może być niższa od kwoty:

 • 204,37 zł /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 83,76zł /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 25,65 zł /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

Od dnia 1 lipca 2023 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące lipiec – grudzień 2023 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1080 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.).

Za miesiące lipiec – grudzień składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:

 • 210,82 zł /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 86,40 zł /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 26,46 zł /tj. 2,45% – na ubezpieczenie chorobowe,

GRUPA II – (60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie) – składki pełne

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
 6. komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej,
 7. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

+ osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6935 zł.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4161 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Za miesiące styczeń – grudzień 2023 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

 • 812,23 zł /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 332,88 zł /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 101,94 zł /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

GRUPA III – „mały ZUS plus”

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS plus”).

Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.

SKŁADKI ZUS W 2023 DLA KORZYSTAJĄCYCH Z „ULGI NA START”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i

chorobowe).

 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. opłacasz według nowych zasad

TERMINY OPŁACANIA SKŁADEK ZUS W 2023 ROKU

W 2023 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

JAK POLICZYĆ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ W 2023?

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Ważne! Przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń płaci od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. – czyli na dotychczasowych zasadach.

Dlatego do wyliczenia składki za styczeń przy wykorzystaniu kalkulatora nie wypełnia się pola dotyczącego dochodu (pole nie jest aktywne).

Aby wyliczyć składkę za styczeń, na kalkulatorze trzeba wybrać:

 • miesiąc – styczeń,
 • formę opodatkowania – zasady ogólne

i nacisnąć klawisz “Oblicz” (bez podawania kwoty dochodu).

Kwota składki za styczeń dla rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych to 419,92 zł.

Miesięczna podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne wyliczane są

w zależności od wybranej formy opodatkowania

 • Składka zdrowotna 2023 (zasady ogólne)

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi 3 490 zł brutto x 9% od stycznia do czerwca 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi 3 600 zł brutto x 9% od lipca do grudnia 2023 r..

Przedsiębiorca, który w 2023 osiągnie mniejszy dochód niż kwota minimalnego wynagrodzenia i tak płaci minimalną składkę.

 • Składka zdrowotna 2023 (ryczałt ewidencjonowany)

Przychód rocznie do 60 000 zł – 9% od kwoty 60 % przeciętnego wynagrodzenia,

Przychód rocznie od 60 000 do 300 000 zł – 9% od kwoty 100 % przeciętnego wynagrodzenia,

Przychód rocznie powyżej 300 000 zł – 9% od kwoty 180 % przeciętnego wynagrodzenia.

 • Składka zdrowotna 2023 (podatek liniowy)

Składkę zdrowotną w 2023 przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym zapłacą w wysokości 4,9% dochodu i nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

 • Składka zdrowotna 2023 (karta podatkowa)

Składkę zdrowotną w 2023 przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani kartą podatkową zapłacą w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto:

 1. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe

Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

 1. co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
 2. nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego

i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych znajdziesz w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ”.

 1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208 050 zł.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).
 • 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą systemową”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).
 • 18 ust. 8 ustawy systemowej.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1014).
 • 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189), zwanej dalej „ustawą wypadkową”.
 • 33 ust. 1 ustawy wypadkowej,
 • 28 ust. 1 ustawy wypadkowej,
 • 2 pkt 8 ustawy wypadkowej, Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1014).
 • https://www.zus.pl/-/informacja-w-sprawie-najniższej-podstawy-wymiaru-składek-oraz-kwot-składek-na-ubezpieczenia-społeczne-w-roku-2023-dla-niektórych-grup-ubezpieczonych
 • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Dowiedz się więcej: Mariola Przybylak-Kajak, tel. kom. 571 600 115, e-mail: ereskadry2@eres.pl