Kodeks Pracy 2023 zapowiedzi zmian

Baza wiedzy

Zapowiadane zmiany w Kodeksie Pracy w związku z dostosowania do prawa UE

Zapowiadana od dawna nowelizacja Kodeksu Pracy mająca wejść w życie od poniedziałku 1 sierpnia 22 r. nie będzie miała miejsca. Rząd nie zdążył z wprowadzeniem zmian i wiadomo już, że tak szybko nie zostaną one wdrożone.  Oznacza to, że mimo wejścia w życie dyrektyw unijnych, stan prawny nie ulegnie zmiany. Nowy przewidywany termin wdrożenia przepisów to 1 stycznia 2023 roku,

Zmian w Kodeksie Pracy wymaga Unia Europejska, w związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów Prawa Pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej. Konieczne będzie implementowanie dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str.105) a także dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

W skrócie, co nowego nas czeka …? Nowe przepisy wpłyną na zasady zawierania i zakończenia stosunku pracy, wprowadzą nowe nieznane instytucje związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników oraz inne uprawnienia. Nowelizacja będzie oznaczała dla pracodawców małą rewolucję, „Nowy” Kodeks pracy będzie obejmował zmiany istotne z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy, ote niektóre z nich:

1.  ZWOLNIENIE OD PRACY Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Nowością będzie zwolnienie od pracy w związku z działaniem siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Za siłę wyższą będzie uważało się pilne sprawy rodzinne, które wynikają z problemów zdrowotnych- choroby albo wypadku, jeżeli jest niezbędna pomoc pracownika.  Nieobecność będzie płatna,  ale wynagrodzenie będzie naliczane w wysokości połowy wynagrodzenia.

2. URLOP OPIEKUŃCZY

Zostanie wprowadzony urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni na rok kalendarzowy, urlop ten będzie bezpłatny (nie mylić z urlopem bezpłatnym art.174 kp.) – nie otrzymamy wynagrodzenia, odrębny do opieki na zdrowe dziecko do lat 14-tu. Urlop przysługiwać będzie w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.

3.  URLOP RODZICIELSKI wydłużony o 9 tygodni

Urlop rodzicielski będzie trwał łącznie 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i 43 tygodnie przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Dodana zostanie piąta część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni do wykorzystania przez drugiego rodzica (tego, który nie korzysta z 32- lub 34-tygodniowego „podstawowego” urlopu rodzicielskiego), która przepadnie w sytuacji gdy drugi rodzic jej nie wykorzysta.

4.  URLOP OJCOWSKI

Po zmianach urlop ojcowski w wymiarze 2-tygodni będzie musiał być wykorzystany w terminie do 12 miesięcy obecnie do 24 miesięcy od dnia narodzin lub przysposobienia dziecka.

5.  UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Maksymalny czas trwania umowy na okres próbny nie ulega zmianie. Wprowadzona zostanie możliwość przedłużenia okresu trwania umowy o ile strony zgodnie tak postanowią (a uzgodnienia te znajdą zapis w umowie) o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownikao ile taka wystąpi. Dodatkową zmianą będzie uzależnienie czasu obowiązywania umowy na okres próbny od zamiaru zawarcia umowy na czas określony, czyli długości czasu obowiązywania docelowej umowy o pracę.

6. PRZERWA NA POSIEK

Planowane jest wprowadzenie dodatkowych przerw na posiłek (przerwy nie będą odliczane od czasu pracy),

zróżnicowane ze względu na dobowy wymiar czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy będzie:

  • wynosić co najmniej 6 godzin – pracownik będzie miał prawo do przerwy, trwającej 15 minut,
  • dłuższy niż 9 godzin – pracownik będzie miał prawo do dodatkowej przerwy, trwającej 15 minut,
  • dłuższy niż 16 godzin – pracownik będzie miał prawo do kolejnej przerwy, trwającej 15 minut

7. WYPOWIEDZENIE UMOWY NA CZAS OKREŚLONY

Dużą zmianą w związku z nowelizacją kodeksu pracy jest wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony. Zmiana ta spowoduje zwiększenie możliwości dochodzenia przez pracownika uprawnień przed sądem (gdyż pracownikowi będą znane przyczyny rozwiązania umowy).

8.  WNIOSEK O BARDZIEJ ELASTYCZNĄ FORMĘ PRACY

Zmiany przewidują możliwość złożenia wniosku o elastyczny czas pracy przysługujący rodzicom dzieci do lat 8, czyli dający możliwość pracy zdalnej, pracy weekendowej, przerywanego czasu pracy oraz pracy w skróconym wymiarze.

Opracowała: Mariola Przybylak-Kajak

Dowiedz się więcej: Mariola Przybylak-Kajak, tel.kom.571 600 115 ereskadry2@eres.pl