Wyodrębnienie kwalifikowanych IP w ewidencji IP BOX

Baza wiedzy

Wyodrębnienie kwalifikowanych IP w ewidencji IP BOX

Aby podatnik mógł skorzystać z opodatkowania 5% w odniesieniu do dochodów ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ma on obowiązek wyodrębnić te prawa w ewidencji IP BOX.

Dla przedsiębiorcy działającego w branży IT kwalifikowanym IP będzie autorskie prawo do programu komputerowego. Powstanie autorskiego prawa do programu komputerowego zależy od tego, czy program komputerowy spełniający definicje techniczne został wytworzony wskutek działalności badawczo-rozwojowej oraz czy jest utworem chronionym na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W umowie między twórcą oprogramowania a zleceniodawcą powinien być określony moment przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych. Moment ten może być kluczowy dla odpowiedniego wyodrębnienia kwalifikowanych IP. Zazwyczaj przenoszone są prawa tylko do określonych funkcjonalności, które spełniają definicję utworu, a są elementami większej całości, jakim jest program komputerowy klienta (odbiorcy tych funkcjonalności). Jeżeli prawa do danej funkcjonalności zostały przeniesione, programista nie jest już ich właścicielem, zaś dochód ze sprzedaży odrębnej funkcjonalności powinien uznać jako dochód z kwalifikowanego IP.

Moment przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych może się różnić w zależności od warunków zawartych z kontrahentem; najczęściej można spotkać się z przeniesieniem praw autorskich w momencie:

  • ustalenia utworu,
  • przekazania / dostarczenia utworu do zleceniodawcy,
  • zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury.

Moment przeniesienia praw określony w umowie może być kluczowy dla wyodrębnienia kwalifikowanych IP oraz rozpoznania przychodu z tych praw.

Przykład 1: Podatnik pracuje przez cały rok nad jednym projektem, którego celem jest rozwijanie systemu komputerowego klienta poprzez wdrażanie innowacyjnych funkcjonalności. Praca nad jedną funkcjonalnością trwa zazwyczaj kilka miesięcy. W umowie między podatnikiem a zleceniodawcą znajduje się zapis, że prawa autorskie są przenoszone za wynagrodzeniem w momencie zapłaty za comiesięczną fakturę. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy programista otrzymuje zapłatę, przenoszone są prawa autorskie do części funkcjonalności, nad którą programista pracował w danym miesiącu. Przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego skutkuje wyodrębnieniem kwalifikowanego IP oraz rozpoznaniem comiesięcznego przychodu z kwalifikowanego IP – mimo, że dana funkcjonalność może być jeszcze nieukończona.

Przykład 2: Podatnik podpisuje ze zleceniodawcą umowę, która zobowiązuje go do stworzenia programu komputerowego sterującego robo-kelnerami w popularnej pizzerii. Umowa wskazuje, że prawa zostaną przeniesione w momencie odbioru programu przez zleceniodawcę po zakończeniu prac. Prace nad programem trwają od lipca do grudnia 2021, zleceniodawca odbiera program na nośniku fizycznym 31 grudnia – w tym samym momencie są przenoszone majątkowe prawa do programu komputerowego. Mimo, że podatnik wystawiał co miesiąc fakturę dla zleceniodawcy, w swojej ewidencji IP BOX wykaże jedno kwalifikowane IP, zaś przychód z kwalifikowanego IP będzie stanowić suma faktur wystawionych za okres lipiec – grudzień. 

Oprócz momentu przeniesienia praw autorskich na kontrahenta należy również zwrócić uwagę na odpowiednie wyodrębnienie programów komputerowych, programów wspomagających większe systemy, określonych funkcjonalności. Może dojść do sytuacji, kiedy programista w jednym miesiącu przeniesie zbiorczo prawa do kilku odrębnych kwalifikowanych IP – będzie tak, kiedy w miesiącu pracował nad kilkoma niezależnymi projektami bądź wytworzył kilka odrębnych, niezależnych funkcjonalności, zaś prawa przenosi np. w momencie wystawienia jednej faktury dla kontrahenta za wykonanie prac programistycznych.

W trakcie roku podatkowego podatnik powinien zadbać o bieżące ewidencjonowanie autorskich praw do programów komputerowych wytworzonych w ramach projektów programistycznych, zgodnie z obowiązkiem narzuconym przez ustawę. Aby uzasadnić wyodrębnienie kwalifikowanego IP, można dodatkowo zamieścić w ewidencji IP BOX opis projektu, w ramach którego kwalifikowane IP zostało wytworzone, opis kwalifikowanego IP, datę przeniesienia praw autorskich oraz numer faktury sprzedaży, która dotyczyła wynagrodzenia za przeniesienie praw.

2022-07-21

Opracowała: Klaudia Markiewicz

kontakt: Anna Wolińska, doradca podatkowy 10660, awolinska@eres.pl , tel. kom. 510 854 136