Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców 2024

Baza wiedzy

2026-06-27

Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców 2024

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne.

  • Wakacje składkowe zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 roku.
  • Wnioski  przedsiębiorcy będą mogli składać od grudnia br.

Status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców mają ci przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące kryteria: 
a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Płatnik składek prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorca) sam zdecyduje czy i kiedy będzie  chciał  skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Przedsiębiorca za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy, zostanie zwolniony z opłacania należnych składek na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jeżeli ubezpieczony w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym takiemu podlegał.

Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej!

Zwolnienie dotyczy tylko mikroprzedsiębiorcy, nie obejmuje osób ubezpieczonych przez niego takich jak pracownicy czy osoby współpracujące.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać płatnicy składek (przedsiębiorcy) niezależnie od formy opodatkowania (rozliczania podatku dochodowego PIT, ryczałt, karta podatkowa). Zwolnienie z opłacania składek będzie przysługiwało tylko za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku  i będzie stanowiło pomoc w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca korzystając z wakacji składkowych będzie mógł w tym czasie prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury.

Przedsiębiorca w okresie wakacji składkowych nie będzie musiał zawieszać prowadzenia firmy.

* kto skorzysta z wakacji składkowych:

  • mikroprzedsiębiorcy, wpisani do CEIDG, którzy:
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych);
  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

* kto nie skorzysta z wakacji składkowych:

  • przedsiębiorcy, którzy nie są mikroprzedsiębiorcami;
  • mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonywali w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

* zasady korzystania z wakacji składkowych;

  • przedsiębiorca, składa wniosek o tzw. wakacje składkowe jedynie drogą elektroniczną za pomocą profilu informacyjnego udostępnionego przez ZUS (czyli przez PUE ZUS); 
  • wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia z opłacania składek, jeżeli przedsiębiorca chce, by  miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, był grudzień to wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie br.
  • pomimo zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorcy muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Termin złożenia deklaracji nie ulega zmianie i jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców, czyli do 20. dnia następnego miesiąca.

Link do ustawy Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 863https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/863/D2024000086301.pdf

Autor: Mariola Przybylak-Kajak, e-mail: m.przybylak-kajak@eres.pl