Stan zagrożenia epidemicznego trwający do 31 października został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Baza wiedzy

Stan zagrożenia epidemicznego trwający do 31 października został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r.  został zastąpiony 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obecnie trwający stan zagrożenia epidemicznego przedłużony zostaje do dnia 31 grudnia 2022 r. Przypominamy jakie skutki wywołuje rozporządzenie Rady Ministrów dla pracowników i pracodawców:

 • PRACA ZDALNA – 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego; W okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;

Wykonywanie pracy zdalnej, określonej w umowie o pracę, pracodawca może polecić pracownikowi poza miejscem stałego jej wykonywania, przez określony czas, o ile pozwala na to rodzaj pracy, a pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne, a także lokalowe do wykonywania tejże pracy. Pracodawca pracownikowi wykonującemu pracę zdalną zapewnia niezbędne narzędzia i materiały do jej wykonywania oraz obsługę logistyczną. Pracownik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności z uwzględnieniem ich opisu oraz czasu i daty ich wykonania. Praca zdalna ze względu na charakter czasowy z polecenia pracodawcy może być cofnięta przez niego w każdym momencie.

 • ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY – 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. nr 2095).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego;

Jeżeli pracownik posiada niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych urlop wypoczynkowy to pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze max. do 30 dni oraz zobowiązać go do wykorzystania urlopu w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika, z pominięciem planu urlopów, natomiast pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

 • BADANIA LEKARSKIE – 12a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego;

Badania lekarskie ulegają przedłużeniu na okres do 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii;

Kierowca zawodowy, któremu upłynął termin ważności badań lekarskich i psychologicznych w okresie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19, zachowuje uprawnienia do wykonywania zawodu, a ważność badań przedłuża się do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, zachowują swoją ważność, lecz nie dłużej niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Wykonywanie badań wstępnych i kontrolnych  nie podlegają zawieszeniu.

Badania wstępne lub kontrolne w przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy, może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika, ma ono charakter tymczasowy i traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Osoby zatrudniane na stanowisku administracyjno-biurowym, nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, gdy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy a  pracodawca stwierdzi, że warunki występujące na stanowisku pracy, na które przyjmowany jest pracownik odpowiadają warunkom występującym u poprzedniego pracodawcy.

 • SZKOLENIA BHP 12e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego;

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP, dopuszczone zostało w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla wybranych grup pracowników zatrudnionych:

 • na stanowisku robotniczym,
 • na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt. 1 i 2,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypada w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii.

 • ODPRAWY I ODSZKODOWANIA 15gd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego

Gdy u pracodawcy wystąpi spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (według założeń Tarczy Antykryzysowej) można zastosować ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (26.000 zł w 2022 roku).

 • ZFŚS 15ge ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego

Możliwość zawieszenia:

 • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dokonywania odpisu podstawowego,
 • wypłaty świadczeń urlopowych,

mają pracodawcy u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2. Automatyczne przywrócenie poprzednich zasad funkcjonowania ZFŚS powoduje zniesienie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

 • ZWOLNIENIA PODATKOWE NA ŚWIADCZENIA SOCJALNE 52l i 52t ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1119).
 • w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 lub
 • w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19

Zwolnieniom do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym określonej kwoty podlegają m.innymi:

 • zapomogi, inne niż z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji,
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, ale finansowane z innych źródeł niż fundusze socjalne,
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.
 • ZAKAZ KONKURENCJI 15gf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego

Pracodawca może jednostronnie za 7-dniowym wypowiedzeniem rozwiązać zakaz konkurencji po ustaniu stosunku, który był podstawą zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

 • PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r. ulegają przedłużeniu z mocy przepisu ustawy do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bez konieczności złożenia przez osobę niepełnosprawną kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności było warunkiem przedłużenia z mocy prawa ważności orzeczeń których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.).

 • ELASTYCZNY CZAS PRACY 15zf ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego; Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Pracodawca u których na skutek epidemii koronawirusa wystąpił spadek obrotów gospodarczych oraz nie posiadają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FS mogą m. innymi ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin oraz nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin przy zagwarantowaniu pracownikom równoważnego okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.

 • PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ O 25% NA KAŻDEGO CZŁONKA RODZINY W PRZYPADKU, GDY PRACOWNIKOWI ZOSTAŁO OBNIŻONE WYNAGRODZENIE LUB CZŁONEK RODZINY PRACOWNIKA UTRACIŁ ŹRÓDŁO DOCHODU 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 875)

Sytuacje takie mogą mieć miejsce gdy wynagrodzenie pracownika nie uległo obniżeniu, ale członek jego rodziny utracił dochód z powodu COVID-19 a także w przypadku obniżenia wynagrodzenie pracownika, które dokonane zostało na skutek COVID-19, np. w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego.

 • DNI WOLNE NA ODDANIE KRWI LUB OSOCZA 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2021, poz. 159).
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego

2 dni wolnego od świadczenia pracy przysługują osobom, które honorowo oddają krew i osocze dla Honorowych Dawców Osocza i Honorowych Dawców Krwi – w dniu oddania krwi i w dniu następnym, zwolnienie jest absencją płatną z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 • ODBIÓR PRZESYŁEK POLECONYCH w przypadku WYPOWIADANIA UMÓW O PRACĘ 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 dnia (Dz.U.2022.376 akt obowiązujący)
 • Stan epidemii; Stan zagrożenia epidemicznego; przed upływem 14 dni od dnia zniesienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Skuteczne rozwiązanie umowy o pracę zostanie zakończone dopiero po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii!

Opracowała: Mariola Przybylak-Kajak

Napisz: ereskadry2@eres.pl