SLIM VAT 3

Baza wiedzy

2023-04-19

SLIM VAT 3 to pakiet zmian upraszczających rozliczenia podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Większość zmian w życie ma wejść 1 lipca 2023 roku. W tym artykule omówione zostaną najważniejsze zmiany dokonane dzięki SLIM VAT 3.

  1. Zmiany dla małych podatników

Zgodnie ze zmianami w art.2 pkt 25a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535),zwanej dalej ustawą, za małego podatnika dzięki SLIM VAT 3 będą mogli się również uznać podatnicy których wartość sprzedaży ,wraz z kwotą podatku , nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 2MLN euro a nie jak to było dotychczas – 1,2 MLN euro

Mały podatnik może korzystać z rozliczeń kwartalnych , w przypadku spełnienia wymogów oraz rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT według metody kasowej co oznacza iż jest on rozpoznawany w momencie otrzymania zapłaty, oprócz transakcji z osobami prywatnymi gdzie momentem rozpoznania jest moment termin zapłaty lub 180 dzień od terminu zapłaty.

Przykładowo : Podatnik X osiągnął w styczniu 2023 przychód rzędu 7 000 000 zł, co dyskwalifikowało go z bycia małym podatnikiem. W przypadku gdy nie przekroczy on przychodu nowego limitu tzn. 9 654 000 zł to będzie on w stanie skorzystać ze statusu małego podatnika i rozliczać VAT kwartalnie.

  1. Obniżenie sankcji VAT oraz możliwość odstąpienia od jej wymierzenia

Dotychczas zgodnie z art. 112b ust. 1 pkt. 2 , podatnik , w przypadku gdy nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego zobowiązany był do uiszczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Przepisy SLIM VAT 3 przewidują skalowanie procentowej wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 30%. Oznacza to potencjalne pozytywne skutki dla podatnika.

Zgodnie z art. 112b ust 2 ustawy o VAT gdy podatnik , po zakończeniu kontroli podatkowej lub celno- skarbowej, złożył korektę lub deklarację która uwzględnia stwierdzone nieprawidłowości to jest wymierzana mu sankcja w wysokości 20%. Przepisy SLIM VAT 3 przewidują aby ta sankcja była wymierzana do 20%.

  1. Zmiana zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących

W przypadku, dzięki dodaniu art. 31b ustawy o VAT, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej , możliwe jest aby dokonać jej korekty z użyciem kursu waluty obcej z dnia wystawienia faktury, a nie z dnia jej korekty.

Przykładowo : Podatnik wystawił fakturę 12 grudnia 2022 roku. 17 maja 2022 wystawił fakturę in minus , korygującą poprzednią fakturę. Przeliczenia faktury dokona zgodnie z przepisami SLIM VAT 3 czyli po kursie z 12 grudnia 2022. Kursem przeliczeniowym będzie kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień w którym faktura została wystawiona.

  1. Korekta deklaracji w procedurze OSS i IOSS

Podatnicy , którzy korzystali z procedur OSS lub IOSS , mogą znaleźć się w sytuacji w której , mimo zaprzestania bycia w tych procedurach, są zobowiązani złożyć korektę deklaracji. Zgodnie z zapisami SLIM VAT 3 dana im będzie taka możliwość.

Przykładowo : Hiszpański kontrahent , korzystający do sierpnia 2023 z procedury VATT-OSS , złożył swoją ostatnią deklarację za 3 kwartał 2023 roku. W listopadzie, ze względu na zwrot dokonany przez polskiego konsumenta, postanowił dokonać korekty deklaracji VIU-DO. Zgodnie z przepisami SLIM VAT 3 , korekta złożona będzie do państwa w którym miała miejsce konsumpcja czyli do Polski a dokładniej do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

  1. Rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych

Dzięki SLIM VAT 3 zostanie wprowadzona możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników korzystających z kas fiskalnych online. Podatnik będzie miał zatem wybór czy raporty fiskalne przechowywać w formie papierowej czy jako dokument w formie elektronicznej. Podatnicy zobowiązani są do wystawiania tych dokumentów jakkolwiek tylko w formie elektronicznej.

  1. Zmiany w sprzedaży mieszanej

Zwiększona zostanie kwota pozwalająca na uznanie , że proporcja odliczenia przez podatnika wynosi 100% , w przypadku gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98% z 500zł do 10 tys. zł. Pozwoli to podatnikom wykonującym w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT odliczenie całej kwoty VAT w przypadku gdy znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Przykładowo: Podatnik X , prowadząc w 2023 roku działalność opodatkowaną i zwolnioną wypracowała zysk rzędu : 300 000 zł z działalności opodatkowanej i 3000 z działalności zwolnionej. Oznacza to iż całkowita wartość sprzedaży to 303 000 zł. Dotychczas musiałby on zastosować proporcję 99% ale dzięki przepisom SLIM VAT 3 i zwiększeniu kwoty podatku naliczonego niepodlegającej odliczeniu do 10 tys. zł jest w stanie uznać iż proporcja ta ma wartość 100%. W konsekwencji będzie mógł odliczać VAT naliczony od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną w całości.

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz zmiany w korektach dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.(WDT)

Poprzez SLIM VAT 3  zniesiony zostanie obowiązek posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest wykazaniem podatku VAT należnego z tytułu WNT.

Przykładowo : Podatnik X dokonała zakupu towarów od kontrahenta w Hiszpanii 27 marca 2023. Nie otrzymał on faktury. Obowiązek podatkowy powstanie zatem 15 kwietnia 2023. Dzięki SLIM VAT 3, po wykazaniu podatku VAT należnego oraz mimo braku faktury podatnik X będzie mógł odliczyć VAT w tym samym okresie. W przypadku gdy faktura korygująca nie zostanie dostarczona w ciągu 3 miesięcy to podatnik nie utraci prawa do odliczenia VAT.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany regulujące wykazywanie WDT. Dotychczasowo podatnik wykazywał WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres w który miała miejsce dostawa. Teraz wykaz będzie miał miejsce w rozliczeniu za okres w którym powstał obowiązek podatkowy a więc w dniu wystawienia faktury.

Przykładowo : Podatnik X , będący czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do VAT-UE. Wystawił on fakturę firmie z Hiszpanii która również jest zarejestrowana do VAT-UE. Faktura wystawiona została w czerwcu 2023. Nie otrzymał on dokumentów potwierdzających wywóz towarów do 17 października 2023. Dotychczasowo zobowiązany byłby do korekty pliku JPK za czerwiec , wykazując transakcję ze stawką 23%. Po otrzymaniu dokumentów musiałby również skorygować plik JPK za wrzesień, wykazując fakturę korygującą zerując transakcję ze stawką 23% oraz skorygować plik JPK za czerwiec wykazując transakcję ze stawką 0%.

Dzięki SLIM VAT 3 może on skorygować stawkę VAT  w tym samym miesiącu a zatem w pliku JPK za czerwiec 2023.

  1. Odpowiedzialność solidarna podatnika

Dzięki zmianom zawartym w SLIM VAT 3, a dokładniej w  z art. 108a ust. 6 ustawy, w przypadku gdy przedsiębiorca decyduje się na zmianę faktora , dotychczasowy faktor może dokonać przelewu kwoty VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora, pomijając przelew na rzecz dostawcy do którego zobowiązany był dotychczasowo.

  1. Dostęp do wiedzy podatkowej

Poprzez SLIM VAT 3, dzięki wyznaczeniu jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP, dokonana została konsolidacja wydawania wiążących informacji. Ujednolicone zostały również przepisy dotyczące wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym oraz zniesione zostały opłaty związane z wnioskiem o wydanie WIS.

Opracował Mikołaj Sadowski

Dowiedz się więcej: eres@eres.pl