Zgłoszenie SD-Z2

Baza wiedzy

2023-12-14

Zgłoszenie SD-Z2

Kiedy złożyć i jak wypełnić?

 W poprzednim artykule, który możesz przeczytać tutaj: https://eres.pl/darowizna-i-spadek-dla-najblizszej-rodziny/ zostało omówione zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby należące to tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Jednym z warunków skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia- w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Takim zgłoszeniem jest właśnie SD-Z2.

Czyli, jeżeli spełniacie warunki do skorzystania z tego zwolnienia, to składacie SD-Z2 (z wyjątkiem, kiedy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron).

Aktualny druk znajdziecie pod tym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/e-deklaracje-pcc-sd/formularze-sd/

Zgłoszenie można złożyć w formie papierowej osobiście w urzędzie skarbowym ( nie polecam) lub poprzez wysłanie listem poleconym, a także w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym.

Sposób wypełnienia SD-Z2:

Pozycja 1: NIP lub Pesel

Pozycja 4: data nabycia – należy wypełnić zgodnie z odpowiednimi przepisami, w większości wypadków będzie to Kodeks cywilny. I tak np. data nabycia przy spadkobraniu jest data śmierci spadkodawcy.

Pozycja 5: data powstania obowiązku podatkowego. Jest to kluczowa data, ponieważ w terminie 6 miesięcy od tej daty należy złożyć SD-Z2. Jeżeli tego nie uczynisz, to stracisz zwolnienie.

Zgodnie z art. 6 ustawy obowiązek podatkowy powstaje :

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku;

2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;

2a) przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia;

2b) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego                          stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego                                                          poświadczenia spadkowego;

3) przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci wkładcy;

3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego;

4) przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania                            przewidzianej formy – z chwilą                      spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej                         formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z                              chwilą złożenia takich oświadczeń;

5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy – z chwilą wykonania polecenia;

6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie;

7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności – z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich                           skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności;

8) przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania – z chwilą ustanowienia tych praw.

1a. Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części.

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć.

3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu.

4. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

Pozycja 6: właściwy miejscowo urząd skarbowy

Czasem ustalenie urzędu właściwego do złożenia jest bardzo skomplikowane. Zgodnie z &7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2022 poz.565):

1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:

1)  w sprawach dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, zachowku:

a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do                                 lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,                                        nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu                                          skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,

b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a                                       nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,

c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b – według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według                                 ostatniego miejsca jego pobytu;

2) w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności:

a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do                                lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości                      są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,

b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a                                       nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,

c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b – według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku                           takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;

3)  w sprawach nieodpłatnej renty – według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca –                             według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;

4)  w sprawach nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego wypłacanego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub nabycia jednostek                                         uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek                      jego śmierci – według ostatniego miejsca zamieszkania, odpowiednio wkładcy lub uczestnika funduszu, a w przypadku braku takiego miejsca – według                                     ostatniego miejsca ich pobytu;

5) w sprawach nabycia, które w całości lub w części dotyczy rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą – według                        miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu w                          tym dniu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 5, jeżeli nabywcy, zgodnie z odrębnymi przepisami, składają wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych – właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (pobytu) jednego z nabywców.

Najczęściej występującym przypadkiem jest urząd skarbowy właściwy dla położenia nieruchomości oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub obdarowanego.

Pozycja 7: cel złożenia formularza- zaznaczamy kwadrat 1., jeżeli składamy zgłoszenie po raz pierwszy, lub kwadrat 2., jeżeli dokonujemy korekty poprzednio złożonego zgłoszenia.

Pozycje od 8 do 39– dane podatnika i spadkodawcy (darczyńcy)- dane pozwalające identyfikację tych osób.

Pozycja 40– tytuł nabycia- zaznaczamy kwadrat w zależności od tytułu prawnego, czynności.

Pozycja od 41 do 44– dotyczy nieodpłatnego zniesienia współwłasności- zaznaczamy w zależności od rodzajów.

Pozycja od 45 do 52– rodzaj dokumentu- to proste, jaki dokument mamy, tak zaznaczamy.

Strona druga SD-Z2: Sekcja G. Dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych

Wypełniamy zgodnie z opisami poszczególnych wierszy.

W kolumnie b wypełniamy wielkość nabywanego udziału 9 zawsze w ułamku zwykłym), np. jeżeli odziedziczyliśmy 1/3 spadku, w skład którego wchodził ½ udziału we własności  domu, to wpisujemy 1/6. W kolumnie c podajemy dokładny adres. W kolumnie d wpisujemy wartość rynkową nabywanych rzeczy lub praw majątkowych w dniu powstania obowiązku podatkowego. Np. otrzymujemy w spadku 1/6 domu (jak w przykładzie powyżej) po ojcu, który zmarł 15 grudnia 2021 roku ( nabycie), postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło się w dniu 10 sierpnia 2023 roku ( powstanie obowiązku podatkowego). Cały dom w dniu powstania obowiązku podatkowego miał wartość 720000 zł, czyli 1/6*720000 zł= 120000 zł i taką wartość wpisujemy do kolumny d. Sprawa niezmiernie ważną jest prawidłowe określenie wartości nabywanego majątku, tj. rzeczywiście musi to być wartość określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. Dal nieruchomości, samochodów radze zrobić wydruk z portalu sprzedażowego i dopiero na tej podstawie określić wartość.

Jeżeli nabyliśmy więcej rzeczy lub praw majątkowych niż można wpisać w odpowiednie wiersze od 1 do 8 części G, to wpisujemy je odpowiednio w części G w wiersze od 9 do 20.

Pozycja 87– Łączna wartość- po prostu sumujemy wszystkie wartości z kolumny d sekcji G.

Pozycja 88– zaznaczamy odpowiedni kwadrat, np. małżonek.

Pozycja od 89 do 92– sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy: zaznaczamy odpowiedni kwadrat, np. rachunek bankowy.

Pozycja 93– Uwagi: wpisujemy np. nr telefonu kontaktowego, adres mailowy, jeżeli zależy nam na szybszym kontakcie ze strony organu podatkowego.

Pozycje od 94 do 96: data, imię i nazwisko, podpis: nie wymaga komentarza.

Uwaga! Do zgłoszenia SD-Z2 nie załącza się żadnych dokumentów. Jeżeli organ w jakimkolwiek postepowaniu lub czynnościach będzie czegoś chciał, to musi wystąpić o to pisemnie. Po otrzymaniu pisma z wezwaniem należy na nie odpowiedzieć załączając odpowiednie dokumenty (lub nie). W 99% przypadkach takiego wezwania nie będzie, jeżeli prawidłowo wypełnicie zgłoszenie.

Dowiedz się więcej: Maciej Sadowski doradca podatkowy 00864, tel. 503158828, e-mail: msadowski@eres.pl

Umów się na konsultacje: https://eres.pl/konsultanci/

O zwolnieniu  możesz przeczytać: https://eres.pl/darowizna-i-spadek-dla-najblizszej-rodziny/

Zapraszam!