Raje podatkowe a dokumentacja cen transferowych

Baza wiedzy

2024-02-26

RAJE PODATKOWE A DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Osobną kategorię w zakresie cen transferowych stanowią kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, zwane potocznie rajami podatkowymi. Wykaz tych krajów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (analogiczne rozporządzenie zostało wydane również na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych). Tak więc w przypadku podmiotów niepowiązanych, które jednak mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym należy dokonać analizy transakcji (bezpośrednie transakcje rajowe), aby ocenić ewentualną konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zasady rozpoznawania i wydzielania transakcji w przypadku podmiotów z rajów podatkowych są analogiczne jak w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi i opisane zostały w części KTO SPORZĄDZA DOKUMENTACJĘ CEN TRANSFEROWYCH – DEFINICJE POWIĄZAŃ I LIMITY TRANSAKCJI.

Inaczej natomiast ustalone są limity kwotowe transakcji, po przekroczeniu których transakcje „rajowe” wymagają dokumentacji podatkowej. W przypadku transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (lub zagranicznym zakładem położonym na takim terytorium lub w takim kraju), progi dokumentacyjne wynoszą:

a)            2 500 000zł dla transakcji finansowej

b)           500 000zł dla transakcji innej niż finansowa

Jak widać progi transakcji w przypadku rajów podatkowych są znacznie niższe niż w przypadku pozostałych transakcji , tak więc dokonując w trakcie roku monitoringu transakcji i limitów kwotowych, należy pamiętać o tej okoliczności. Podane powyżej progi zostały wprowadzone ustawą z 7 października 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i obowiązują od 26 października 2022. Wcześniejsze limity transakcji „rajowych” ustalone były na jeszcze niższym poziomie, mianowicie 100 000zł niezależnie od rodzaju transakcji.

W przypadku przekroczenia limitów podmiot gospodarczy będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przepisy w zakresie dokumentacji dla podmiotów powiązanych stosuje się analogicznie, niemniej w przypadku dokumentacji transakcji rajowych ustawodawca przewidział pewne dodatkowe informacje (o czym mowa w części LOKALNA DOKUMENTACJA CEN TRANSAKCYJNYCH), ale też pewne uproszczenia (o czym mowa w części ANALIZA PORÓWNAWCZA (BENCHMARKING) I ANALIZA ZGODNOŚCI.

Autor: Ewa Łozińska doradca podatkowy 12249, tel. 510 854 319, e-mail: elozinska@eres.pl