cz.3 Przekształcenie przedsiębiorcy  w sp. z o.o. cz.3

Baza wiedzy

Przekształcenie przedsiębiorcy  w sp. z o.o. cz.3

W tej części opiszę dalsze niezbędne czynności do wykonania po sporządzeniu planu przekształcenia.

Zakładając, że przedsiębiorca przekształcany znalazł wcześniej biegłego rewidenta i wniósł do sądu rejestrowego wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta:

  1. Po uzyskaniu z sądu postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta należy przedłożyć biegłemu plan przekształcenia do badania w zakresie jego poprawności i rzetelności.
  2. Biegły, w terminie określonym przez sąd ( nie dłuższym niż 2 miesiące od jego wyznaczenia) sporządza opinię oraz przedkłada ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.
  3. Dla swojego dobra przedsiębiorca przekształcany powinien współdziałać z biegłym, a w szczególności ma obowiązek, na pisemne żądanie biegłego, przedłożyć mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Dla celów dowodowych zalecam udzielanie wyjaśnień w formie pisemnej.
  4. Przepisy nie określają, że opinia musi być pozytywna. Jednakże sąd rejestrowy nie dokona wpisu spółki przekształcanej bez opinii pozytywnej, ponieważ negatywna opinia świadczy o tym, że plan przekształcenia jest nierzetelny lub niepoprawny.
  5. Ponieważ opinia biegłego rewidenta jest kluczowym elementem procesu przekształcenia, to zalecam sporządzane planu przekształcenia pod nadzorem lub wg wskazówek biegłego rewidenta, który będzie ten plan badał. Przypominam, że plan przekształcenie musi obejmować przynajmniej ustalenie wartości bilansowej przedsiębiorcy przekształcanego.
  6. Po otrzymaniu pozytywnej opinii biegłego rewidenta należy udać się do notariusza, żeby zawiązać spółkę w formie aktu notarialnego. Jednocześnie sporządzane jest oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy oraz powoływany jest zarząd spółki przekształcanej.
  7. Następnie należy złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wpis przekształcenia. Wniosek ten podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.
  8. Aż do czasu wpisu przekształcenia przez sąd, czyli powstania spółki przekształconej, przedsiębiorca dalej działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy codziennie sprawdzać, czy sad dokonał wpisu do KRS, ponieważ od daty wpisu jest już jednoosobowa spółka przekształcona, a nie JDG!
  9. Data ta jest ważna również z powodu tego, że musimy na dzień ją poprzedzający sporządzić bilans otwarcia spółki przekształconej. Jak łatwo się domyślić, bilans ten może być zupełnie różny od sprawozdania finansowego sporządzonego wcześniej na potrzeby załącznika do planu przekształcenia. Jest tu duże pole manewru np. ze środkami pieniężnymi w kasie, w banku, należnościami i zobowiązaniami itd. Warto zastanowić się na d majątkiem, jaki chcemy mieć w spółce przekształconej j poczynić odpowiednie kroki, żeby te wartości oczekiwane osiągnąć.

O innych aspektach, pułapkach i ważnych sprawach związanych z przekształceniem napisze w następnej części .

CDN

Dowiedz się więcej: Maciej Sadowski doradca podatkowy 00864

Tel. kom. 503 158 828 lub e-mail: msadowski@eres.pl