cz.1 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową cz.1

Baza wiedzy

22-12-2022

Przekształcenie przedsiębiorcy  w sp. z o.o. cz.1

W cyklu kilku artykułów opiszę zasady i sposób przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

Przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych art.26 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622) i weszły w życie 1 lipca 2011 roku. Przed tą datą nie było możliwości przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej z przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonująca w swoim imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. Przedsiębiorcy radzili sobie w ten sposób, iż zakładali spółkę kapitałową a następnie obejmowali udziały (akcje) w tej istniejącej spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa. Było to jakieś rozwiązanie, jednakże spółka kapitałowa nie była następcą prawnym i podatkowym przedsiębiorcy, co powodowało szereg problemów prawno-podatkowych.

Zalety przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (spółkę przekształconą):

 1. „Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej” – w naszym wypadku przedsiębiorcy. W szczególności spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. (art.5842) KSH)
 2. Mamy więc do czynienia z pełną sukcesją praw i obowiązków i np. koncesja na sprzedaż alkoholu, czy też zezwolenie na budowę przechodzi automatycznie na spółkę przekształconą.
 3. Nie trzeba mieć zgody banku, leasingobiorcy i innych wierzycieli na przekształcenie.
 4. W podatku VAT następuje pełna kontynuacja, w tym prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmienia się jedynie NIP- spółka przekształcona musi uzyskać nowy NIP.

Wady przekształcenia:

 1. Długotrwała procedura sądowa (KRS).
 2. Konieczność badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.
 3. Koszty przekształcenia: wydatki na prawnika, doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, notariusza oraz koszty sądowe.
 4. Brak ustalonej daty przekształcenia- zgodnie z art.5841) KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia) i przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu na to, kiedy ten wpis nastąpi.

Elementy przekształcenia:

 1. Plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 2. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 3. Powołanie członków organów spółki przekształconej;
 4. Zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej.
 5. Dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od czego zacząć?

 1. Wyznacz dzień, na który zostanie sporządzony plan przekształcenia.
 2. Złóż wniosek do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie zbadać plan przekształcenia przedsiębiorcy. Uwaga! Wcześniej znajdź takiego rewidenta, podpisz z nim umowę i we wniosku do sądu rejestrowego wnioskuj o tego konkretnego biegłego rewidenta i wyznaczenie wynagrodzenia wg podpisanej już umowy. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż sąd wyznaczy „twojego” biegłego rewidenta za określone w waszej umowie wynagrodzenie. W innym przypadku sąd rejestrowy wyznaczy dowolnego biegłego rewidenta (przedsiębiorca nie ma na to żadnego wpływu), a ponadto sąd może wyznaczyć wynagrodzenie na poziomie, które znacznie odbiega od rynkowego.

CDN.

Dowiedz się więcej: Maciej Sadowski doradca podatkowy 00864 , tel. 503 158 828, email: msadowski@eres.pl