TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020

Baza wiedzy

Przesyłam najważniejsze zmiany związane z podatkami oraz ZUS-em wprowadzone przez Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza 3.0).

 • Rozszerzenie prawa do zwolnienia z ZUS

Dotychczas ze zwolnienia ze składek ZUS nie mogli skorzystać przedsiębiorcy samozatrudnieni po przekroczeniu limitu przychodów określonego jako 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15.681 zł). Wyłączeni byli również przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start. Tarcza 3.0. częściowo znosi te ograniczenia, dopuszczając większą ilość osób mogących skorzystać ze zwolnienia ze składek, przy czym zwolnienie to będzie obowiązywać jedynie za kwiecień i maj 2020 roku.

Ze zwolnienia za okres kwiecień – maj 2020 mogą skorzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i zleceniobiorców, którzy:

 1. Prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku,
 2. U których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przekroczył 15.681 zł, ale dochód osiągnięty w tym samym czasie był niższy niż 7.000 zł.

Osoby korzystające z ulgi na start (opłacające jedynie składki zdrowotne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności) mogą skorzystać ze zwolnienia, jeżeli:

 1. Prowadzili działalność przed 1 kwietnia,
 2. Nie przekroczyli w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, kwoty 15.681 zł przychodu,
 3. Przekroczyli limit, o którym mowa w lit. b, przy czym dochód osiągnięty w tym okresie był niższy niż 7.000 zł.

Jeżeli składki ZUS zostały opłacone, a później został złożony wniosek o zwolnienie ze składek, będą one wykazane jako nadpłata na koncie ZUS (o ile nie ma zaległości w płatnościach składek za okresy wcześniejsze). W tej sytuacji nadpłata zostanie przekazana na poczet składek należnych niepodlegających zwolnieniu; można również złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty.

 • Świadczenie postojowe oraz pożyczka dla mikroprzedsiębiorców również dla nowych przedsiębiorców

Dla świadczeń postojowych przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak dotychczas przed 1 lutego. Aby móc skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, należy prowadzić działalność przed 1 kwietnia (wcześniej w ustawie była mowa o 1 marca).

 • Doprecyzowanie terminu złożenia PIT za 2019 rok oraz objęcie przedłużeniem terminu złożenia daniny solidarnościowej

Złożenie organowi podatkowemu zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38, PIT-39 za 2019 rok lub deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz zapłacenie zobowiązania podatkowego wynikającego z rozliczeń po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 roku, jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną czynnego żalu (wcześniej w ustawie była mowa o 31 maja, który wypadał w niedzielę). W tym terminie wstrzymuje się również naliczanie odsetek od zaległości w zapłacie tych podatków.

 • Zaświadczenie o niezaleganiu a odsetki od zaległości podatkowych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wystawiane podczas okresu objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie będzie uwzględniało zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Dotyczy to rozliczeń wynikających z zeznań rocznych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38, PIT-39 za 2019 rok, jeżeli podatnicy skorzystali preferencji, o której mowa w punkcie 3. niniejszego maila. Tarcza 3.0. rozszerza również ten katalog o daninę solidarnościową. Istnienie zaległości, od których zaniechano poboru odsetek, nie stanowi przeszkody do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, których jednym z warunków jest brak istnienia zaległości podatkowych.

Rozwiązania „tarczy antykryzysowej” obowiązujące od 17 kwietnia 2020 na podstawie zapisów ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U.695), a w szczególności zmiany  ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2020.568)

I ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA MAŁYCH PŁATNIKÓW (DO 9 UBEZPIECZONYCH) NALEŻNE ZA MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2020 ROKU (ART.31zo ust.1)

A/ Warunki zwolnienia:

 1. Prowadzenie działalności przed 30 kwietnia 2020 roku.
 2. Zgłoszenie przez płatnika do ubezpieczenia: a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 roku, b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., c) w okresie  od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 i na dzień 30 kwietnia 2020 r.- mniej niż 10 ubezpieczonych. (bez pracowników młodocianych)
 3. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającą składki TYLKO za siebie ( tj.nie zgłosił żadnych innych osób do ubezpieczenia), to warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest to, żeby przychód ( w rozumieniu przepisów o PIT) w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS teraz ok.15681 zł. Taki płatnik nie może skorzystać z “postojowego”.
 4. Złożenie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 5. Złożenie do ZUS wniosku o zwolnienie z opłacania składek nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.( papierowo lub elektronicznie)

B/ Zasady zwolnienia przez ZUS:

 1. Termin na rozpatrzenie wniosku 30 dni od dnia złożenia deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc podlegający zwolnieniu wykazany we wniosku.
 2. ZUS informuje o zwolnieniu płatnika składek ( jeżeli płatnik ma profil PUE- informacja o zwolnieniu jest zamieszczana tylko na tym profilu).
 3. Zwolnieniu podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku- UWAGA ! Dla ostrożności wniosek należy złożyć odpowiednio do 15 kwietnia lub maja lub czerwca, choć jego rozpatrzenie i tak nastąpi 30 dni po złożeniu deklaracji za ostatni miesiąc objęty wnioskiem.  
 4. Odmowa udzielenia zwolnienia zapada w drodze decyzji, na która przysługuje odwołanie.
 5. W razie zwolnienia, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące oraz inne osoby ubezpieczone zachowują prawo do świadczeń, tak jakby składki były opłacone.
 6. Przychody z tytułu zwolnienia nie stanowią przychodu opodatkowanego dla PIT i CIT.( art.31 zx)

II ZWOLNIENIE  50%  SKŁADEK ZUS DLA PŁATNIKÓW (OD 10 DO 49 UBEZPIECZONYCH) NALEŻNE ZA MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2020 ROKU (ART.31zo ust.1a)

Warunki zwolnienia są takie same jak jak przy płatnikach, którzy zgłosili do 9 ubezpieczonych z tym, że dotyczy płatników, którzy : a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 roku, b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., c) w okresie  od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 i na dzień 30 kwietnia 2020 r.- zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. ( bez pracowników młodocianych)

III PRZESUNIĘCIE TERMINU WPŁAT POBRANYCH ZALICZEK NA PIT DO 1 CZERWCA 2020 ROKU.(ART.52o.)

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.Przesunięcie terminu stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Podsumowując zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 roku wpłacić można do 1 czerwca 2020 roku.

IV POSTOJOWE (ART.15zq)

A/ Komu przysługuje:

 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców przed 1 lutego 2020 r.,
 2. Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inna umowę o świadczenie usług, do której stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

W/w osoby muszą być obywatelami RP lub UE lub legalnie przebywać na terytorium RP.

B/ Warunki otrzymania:

 1. Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli w wyniku COVID-19 doszło do przestoju.
 2. Osoba, która nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 3. Osoba, która zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r..

Ograniczeń kwotowych z punktu 2 i 3 nie stosuje się dla osoby opodatkowane w formie karty podatkowej i zwolnionej z VAT.

 1. Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 1. Wysokość świadczenia wynosi 2080 zł, nie więcej niż trzykrotnie. Świadczenie nie podlega PIT i ZUS i nie podlega żadnym zajęciom.
 2. Dla osób prowadzących działalność gospodarcza i opodatkowanych w formie karty podatkowej i zwolnionej z VAT wysokość postojowego wynosi 1300 zł, nie więcej niż trzykrotnie.
 3. Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy tych umów cywilnoprawnych.
 4. Osoba chcąca skorzystać z postojowego musi złożyć wniosek do ZUS. ZUS wypłaca świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
 5. ZUS odmawia przyznania świadczenia  w formie decyzji, na którą przysługuje odwołanie.

V OCHRONA MIEJSC PRACY (ART.15g)

A. PRZEDSIĘBIORCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY

Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 1. U którego:

wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 1. Który nie zalega w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 2. Wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
 3. Który zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

B. PRACOWNIK

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Ustawę stosuje się odpowiednio do:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu,

Ustawa wprowadza wyjątek, iż przepisy ustawy nie obejmują pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

 C. ZAKRES POMOCY NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie.

 • Przestój ekonomiczny to okres nie wykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.
 • Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto)
  w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowania z uwzględnieniem składek) od przyznanych świadczeń.
 • Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż:

– od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. nowelizującą ustawę COVID-19,

– od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia,

– od miesiąca złożenia wniosku.

Muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki.

D. WYŁĄCZENIA PRACOWNIKÓW

 Przedsiębiorca:

 • nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki),
 • nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 E. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ

 Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy:
 • do wypełnienia przez przedsiębiorcę w postaci elektronicznej jest udostępniany na portalu praca.gov.pl oraz na stronach wojewódzkich urzędów pracy.
 • dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej, jednakże
  w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej, co w konsekwencji opóźni przekazanie środków finansowych. Należy mieć na uwadze, iż w związku z COVID-19 może wystąpić czasowe zamknięcie WUP-ów dla obsługi interesantów, co skutkować może koniecznością złożenia wniosku w innym terminie. Z uwagi na powyższe zaleca się złożenie wniosku w formie elektronicznej.
 • Do wniosku należy załączyć:
 • kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (plik w formacje np. jpg lub pdf),
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę (dotyczy wersji elektronicznej),
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP wg. określonego wzoru dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegać się będzie o dofinansowanie,
 • kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji (plik w formacie np. jpg lub pdf).
 • We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o tym, że:
 • jest przedsiębiorcą,
 • wystąpił u niego spadek obrotów,
 • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalega ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi do końca III Kwartału 2019 r.,
 • wykaz pracowników nie obejmuje pracowników, którzy uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
 • nie ubiega się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów (wynagrodzenie, składki),
 • zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19).
 • odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.
 • Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy, kopii porozumienia, wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń oraz pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) – dokumenty te należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.
 • Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między wojewódzkim urzędem pracy reprezentowanym przez dyrektora a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych (ilość transz – uzależniona jest od okresu na jaki wnioskowane jest dofinansowanie), w oparciu o złożony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. Przekazanie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy następuje na rachunek przedsiębiorcy wskazany we wniosku.
 • Po otrzymaniu świadczenia z FGŚP przedsiębiorca zobowiązany jest do ich wypłacenia pracownikom – odprowadzając należne składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

F. OCHRONA PRACOWNIKA

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy:

 • nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
 • w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz
 • w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych – nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania – tj. max. 3 miesiące.

G. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WYNIKAJĄCE  Z ZAWARTEJ UMOWY

 Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy jest zobowiązany do:

 • wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie,
 • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia z dofinansowaniem z FGŚP,
 • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom objętym dofinansowaniem ze środków FGŚP, przez okres kolejnych miesięcy odpowiadający długością liczbie miesięcy dofinansowania z FGŚP,
 • udokumentowania wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia,
 • udokumentowanie zatrudniania pracowników, na których otrzymał świadczenie w stosownych okresach, w terminie do 30 dni po okresie wymaganego zatrudnienia wynikającego z umowy,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ww. terminie.

H. NARUSZENIE WARUNKÓW ZAWARTEJ UMOWY O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Przedsiębiorca, który zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę o wypłatę świadczeń:

 • wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środków w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, całości środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków,
 • rozwiązał umowę z pracownikiem, na którego otrzymał dofinansowanie przed upływem okresów wynikających z umowy i wniosku, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, tej części środków, która była przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia tego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

VI DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY (Art.15zzb)

W ramach Tarczy Antykryzysowej można ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawcę z powiatowego urzędu pracy. Jeżeli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze  składek ZUS na okres 3 miesięcy, dofinansowaniu podlegają tylko wynagrodzenia pracowników.

O dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. (w tym wspólnicy spółki cywilnej) spełniający definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy według ustawy z dn. 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia, jeżeli z tytułu umowy osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu i rentowemu. Aby skorzystać z dofinansowania, przedsiębiorca musi zanotować spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych kolejnych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Kwota dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów między dwoma wybranymi miesiącami w roku 2020 oraz analogicznymi w roku 2019. Jeżeli wystąpił spadek obrotów o:

 • Co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie do wynagrodzenia każdego pracownika nie może przekroczyć 1533,09 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika). W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie kwota limitu może się różnić z powodu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawcę.
 • Co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie do wynagrodzenia każdego pracownika nie może przekroczyć 2146,33 zł miesięcznie (70% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika). W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie kwota limitu może się różnić z powodu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawcę.
 • Co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie do wynagrodzenia każdego pracownika nie może przekroczyć 2759,56 zł miesięcznie (90% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika). W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie kwota limitu może się różnić z powodu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawcę.

Wysokość spadku obrotów przyjmuje się tą samą dla każdego miesiąca podlegającego dofinansowaniu. Oznacza to, że jeżeli we wniosku przedsiębiorca wpisał 30% spadku, to dofinansowanie przez 3 miesiące będzie wypłacane na podstawie podanego spadku obrotów, nawet jeżeli za kolejne miesiące spadek obrotów byłby wyższy. W takiej sytuacji należałoby w kolejnym miesiącu złożyć kolejny wniosek zawierający wyższy spadek obrotów.

Do wniosku załącza się  kalkulator w arkuszu kalkulacyjnym, gdzie mogą Państwo obliczyć:

 • Spadek wartości obrotów (arkusz „obroty”) – należy podać wysokość przychodów za wybrany okres w roku 2020 oraz 2019,
 • Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (arkusz „dofinansowanie umów o pracę”) – należy podać stawkę ubezpieczenia wypadkowego, przez ile miesięcy będzie się pobierać dofinansowanie oraz dane osobowe pracowników wraz z wysokością wynagrodzenia brutto i informacją, czy za danego pracownika były opłacane składki ZUS bądź zostały one anulowane na 3 miesiące,
 • Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń zleceniobiorców (arkusz „dofin. um. zleceń, o pracę nakł”) – należy przygotować dane osobowe zleceniobiorców, wysokość wynagrodzenia brutto, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz informację czy za danego pracownika były opłacane składki ZUS bądź zostały one anulowane na 3 miesiące.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji w arkuszu „dofinansowanie umów o pracę” w polu N5 (łączna wartość dofinansowania w związku ze spadkiem obrotów) pokaże się łączna kwota dofinansowania, zarówno z umów zlecenia, jak i o pracę. Kalkulator jest częścią załącznika nr 2 do wniosku (należy załączyć obliczenia przy składaniu wniosku).

Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres (jeżeli zostanie stwierdzone dalsze zagrożenie epidemiczne). Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po każdorazowym złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o danych potrzebnych do jego wypłacenia oraz listy pracowników objętych umową o pracę oraz wysokości ich wynagrodzeń, w tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Są to kolejno załącznik nr 2 do umowy (oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust. 8 ustawy. 10) oraz załącznik numer 2 do wniosku (Wykaz pracowników, zawiera imienną listę pracowników objętych umową) wraz z kalkulatorem.

Wniosek musi zostać złożony w terminie 14 od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Nabór we Wrocławiu trwa od 17.04 do 30.04 – należy więc złożyć wniosek do końca kwietnia. Dokumenty można złożyć w urzędzie właściwym we względu na siedzibę  lub elektronicznie, za pomocą strony https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKWP#/inneSprawy/wyborUrzedu. Na wniosek składają się umowa między przedsiębiorcą a starostą wraz z załącznikami:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (wniosek obejmuje dodatkowo 2 załączniki: wzór formularza pomocy publicznej oraz wykaz pracowników wraz z kalkulatorami w pliku Excel)
 • Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
 • Zestawienie źródeł finansowania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania przedsiębiorca i starosta zawierają umowę. Termin wypłaty środków zostanie określony w umowie.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza o:

 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców;
 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych o co najmniej: 30%, 50% lub 80%;
 • wysokości dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie (tu należy podać kwotę z kalkulatora w polu N5, arkusz „dofinansowanie umów o pracę”) oraz części dofinansowania na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzeń w kwocie (tu należy podać kwotę z kalkulatora w polu N8, arkusz „dofinansowanie umów o pracę”)
 • zatrudnianiu osób objętych wnioskiem;
 • braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń;
 • nie otrzymaniu dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych;
 • zapoznaniu się z obowiązkiem utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania;
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obowiązki przedsiębiorcy z tytułu uzyskania dofinansowania:

 • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Niewykorzystana przez przedsiębiorcę część środków podlega zwrotowi na rachunek bankowy urzędu pracy, z którego przedsiębiorca otrzymał środki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W razie wykorzystania przez przedsiębiorcę dofinansowania niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we wniosku, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy urzędu pracy, z którego otrzymał środki, środków w części wykorzystanych niezgodnie z warunkami w umowie lub we wniosku w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.
 • Przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia Urzędu Pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części w której te same koszty są lub będą finansowane z innych środków publicznych.

VII Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5000 zł na pokrycie kosztów działalności. (art.15zzd.)

O pożyczkę może ubiegać się podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
 3. prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników również ma prawo wnioskować o dofinansowanie.

Pożyczka jest oprocentowana i wynosi około 0,09% w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym rozpoczęcie spłaty zobowiązania będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Termin spłaty może być odroczony w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli w czasie spłaty nadal będzie obowiązywało zagrożenie epidemiczne.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie mogła zostać umorzona na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki oraz przedstawi we wniosku o umorzenie oświadczenie, że przez te trzy miesiące była prowadzona działalność gospodarcza. Prowadzenie działalności gospodarczej należy w tym przypadku rozumieć jako brak jej zawieszenia (Ci z Państwa, którzy z powodu odgórnego rozporządzenia musieli zaprzestać sprzedaży, a nie zawiesili działalności w CEIDG nadal mogą ubiegać się o pożyczkę). Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający powinien zawrzeć w nim klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co stanowi zastąpienie pouczenia organu za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o umorzenie może zostać złożony najpóźniej 14 dni od dnia upływu trzech miesięcy od udzielenia pożyczki (w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu karencji). Umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego.

Jeżeli pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia lub nie złoży wniosku o umorzenie, ma obowiązek spłaty pożyczki.

Zasady spłaty pożyczki:

 • Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP na podany przez PUP rachunek bankowy.
 • W przypadku niespłacenia raty w terminie naliczone zostaną ustawowe odsetki od dnia wymagalności do dnia faktycznej spłaty zaległości.
 • Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca spłaca całość pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.

Wniosek o pożyczkę powinien zostać złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (we Wrocławiu został on ogłoszony 1 kwietnia). Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu) lub w postaci papierowej do urzędu. Składając wniosek zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej,  należy przygotować:

 • umowę pożyczki (w załączniku)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (w załączniku, plik w excelu),
 • opcjonalnie: kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Jeżeli wniosek jest składany elektronicznie, załączniki należy przygotować tak aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

( Część I-V opracował Maciej Sadowski ; część VI i VII opracowała Klaudia Markiewicz)

CDN