“Polski Ład” od 1 stycznia 2022r.

Baza wiedzy

„Polski Ład” ostateczny kształt wprowadzonych zmian

 Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł;
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł;
 • Obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych przychodów z 17% na 14% na usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne, inżynierskie, badań i analiz technicznych, w zakresie specjalistycznego projektowania i z 15% na 12% dla branży IT;
 • Brak prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Wprowadzenie składki zdrowotnej obliczanej od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej (9%) lub podatkiem liniowym (4,9%). W przypadku zbyt niskiego dochodu lub poniesienia straty składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. będzie to kwota 270,90 zł miesięcznie);
 • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców ustalana kwotowo w zależności od uzyskanego przychodu dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem
 • dla przychodu do 60 000 zł podstawa to 60% przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 r. będzie to kwota około 320 zł miesięcznie)
 • dla przychodu do 300 000 zł podstawa to 100% przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 r. będzie to kwota około 530 zł miesięcznie)
 • dla przychodu powyżej 300 000 zł podstawa to 180% przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 r. będzie to kwota około 960 zł miesięcznie);
 • Obciążenie składką zdrowotną w wysokości 9% wynagrodzenia członków zarządu, prokurentów i inne osoby wykonujące czynności i otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powołania;
 • Termin na opłacenie składek ZUS przedsiębiorców niemających osobowości prawnej przesunięty do 20 dnia następnego miesiąca;
 • Zmiana limitu płatności gotówkowych z 15 000 zł na 8 000 zł pomiędzy przedsiębiorcami;
 • Obowiązek zapewnienia płatności kartą – dotyczy to przedsiębiorców, którzy mają obowiązek rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej;
 • Obowiązek integracji kasy fiskalnej działającej online z terminalem płatniczym (od 1 lipca 2022 r.);
 • Odliczenie na nabycie terminala płatniczego;
 • Brak możliwości sprzedaży przedmiotów wykupionych z leasingu (np. samochodów) bez podatku – dotyczy przedmiotów wykupionych po 31 grudnia 2021 r.;
 • Niższa wartość początkowa składników majątku – środki trwałe stanowiące mającej prywatny podatnika i wprowadzane do działalności będą amortyzowane od wartości rynkowej (jeśli będzie ona niższa niż cena nabycia);
 • Opodatkowanie wynagrodzenia osób zatrudnionych nielegalnie – w razie zatrudnienia „na czarno” miesięcznym przychodem przedsiębiorcy będzie kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia będą zwolnione z podatku. Pracodawca będzie obowiązany do zapłaty składek ZUS od tego wynagrodzenia, które nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów;
 • Utworzenie tzw. Fundusz nabycia sprawdzającego, który umożliwi dokonywanie zakupów przez urzędników w celu sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków nałożonych przez ustawy podatkowe;
 • Ulga dla klasy średniej dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej i zarabiających w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
 • Likwidacja wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnego rodzica i zastąpienie tej ulgi odliczeniem od podatku w wysokości 1,5 tys. zł (rozwiązanie mniej korzystne dla samotnych rodziców);
 • Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa (a nie dopiero od kolejnego roku podatkowego);
 • Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci – zwolnienie z podatku wyniesie 85 528 zł dla każdego z rodziców;
 • Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe będzie przysługiwało również w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością
 • Ulga w PIT dla osób powracających z emigracji – zwolnienie z podatku wyniesie 85 528 zł;
 • Ulga w PIT dla osób aktywnych zawodowo 60/65+ lat z prawem do emerytury – zwolnienie z podatku wyniesie 85 528 zł;
 • Ulgi na innowacje:
 1. Połączenie ulgi B+R i preferencji IP box
 2. Ulga na prototyp
 3. Ulga na robotyzację
 4. Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników;
 • Podatek minimalny (od przychodu) dla spółek – w razie gdy spółka poniesie stratę lub osiągnie dochód operacyjny <1% przychodu, zapłaci 0,4% podatku od przychodu operacyjnego, przy czym nie dotyczy to nowych spółek (<3 lat), gdy spółka ma spadek przychodów o 30% i spółek wyłącznie osób fizycznych;
 • Zmiany w sposobie rozliczania CIT „estońskiego”;
 • Zwolnienie z CIT z tytułu sprzedaży udziałów w strukturach holdingowych;

Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

 • Brak możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych od 2023 r (w 2022 r. można kontynuować amortyzację dla majątku nabytego przed 2022 r.)
 • Brak możliwości rozliczania tzw. najmu prywatnego na zasadach ogólnych – najem będzie obowiązkowo rozliczany ryczałtem;
 • Obowiązek wysyłki kolejnych plików JPK do US  – obowiązek ten będzie dotyczył JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów), ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Wydatki stanowiące „ukrytą dywidendę”, czyli wydatki na rzecz podmiotów powiązanych ze spółką lub wspólnikiem, nie będą kosztem uzyskania przychodu – takimi wydatkami będą koszty:
 • uzależnione w jakikolwiek sposób od zysku, lub
 • w nierynkowych cenach lub
 • stanowiące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów należących do wspólników lub podmiotów powiązanych ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki (np. wynajem nieruchomości, znaku towarowego lub innego majątku własnej spółce).

Przepis nie będzie obowiązywał gdy ukryta dywidenda (dotyczy pkt 2 i 3) będzie niższa od zysku brutto, w tym wypadku spółka będzie miała prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Opracowała:

Anna Wolińska doradca podatkowy nr wpisu 10660, e-mail: awolinska@eres.pl, tel. 510 854 136