“Polski Ład” 2.0 od 1 lipca 2022r.

Baza wiedzy

„Polski Ład” 2.0. czyli planowana zmiana przepisów od 1 lipca 2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. została uchwalona przez Sejm ustawa nowelizująca obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.  przepisy tzw. „Polskiego Ładu” Ustawa została przekazana do Senatu.

Najważniejsze planowane zmiany:

  • Obniżenie stawki podatku dochodowego w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% na 12%
Podstawa obliczenia podatku Podatek:
Ponad Do
120.000 12% – 3.600
120.000 10.800 + 32% * nadwyżka ze 120.000

Kwota wolna pozostanie na obecnym poziomie 30.000 zł. Zmieni się kwota zmniejszająca podatek, proporcjonalnie do stawki podatku, i będzie wynosić 3.600 zł. Podatnik osiągający w roku przychody do wysokości 120.000 zł opodatkowany będzie stawką 12%, a kwota powyżej 120.000 zł opodatkowana będzie stawką 32%.

Zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. (z mocą wsteczną)

  • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Zlikwidowana ma zostać ulga dla klasy średniej, która przez swoją skomplikowaną i niedoprecyzowaną budowę rodziła wiele wątpliwości. Przepis będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. (z mocą wsteczną). Jeśli podatek hipotetyczny, czyli liczony przy zastosowaniu ulgi, wyjdzie niższy, naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany zostanie do zwrócenia różnicy.

  • Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie (w rozliczeniu za 2022 r.)

 Osoby opodatkowane podatkiem liniowym będą mogły skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej od dochodu w kwocie nie większej niż 8.700 zł (co daje zmniejszenie podatku o kwotę 1.653 zł). Limit odnosi się do składek zapłaconych zarówno z tytułu działalności jak i za osoby współpracujące.

 W przypadku opodatkowania ryczałtem zmiany zakładają możliwość odliczenia od przychodu 50% zapłaconych składek z tytuły działalności i za osoby współpracujące.

  • Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r.

W związku z powyższymi zmianami, wprowadzono zapisy o możliwości zmiany formy opodatkowania w 2022 r.

Uwaga! zmiana jest możliwa tylko z podatku liniowego na skalę podatkową lub z ryczałtu na skalę podatkową. Nie ma możliwości zmiany na podatek liniowy lub na ryczałt.

  • Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę – zmiany dokonuje się poprzez zmianę sposobu wyliczania podatku i składki zdrowotnej od rozliczenia za czerwiec oraz złożenia na koniec roku zeznania z PIT36 (zamiast PIT36L).

Zmiana dotyczy całego roku podatkowego (różnice zostaną wyrównane w zeznaniu rocznym).

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego spowoduje zmianę opodatkowania z podatku 19% na podatek 12 % (do wysokości dochodu 120.000 zł) ale również zmianę wysokości składki zdrowotnej z 4,9% na 9% (bez możliwości jej odliczenia).

Uwaga! Zmiana dokonana w powyższy sposób dotyczy tylko 2022 r. Jeśli podatnik zamierza pozostać na skali podatkowej w 2023 r. to taką zmianę powinien zgłosić w CEIDG na początku 2023 r.

Taka zmiana będzie korzystna wyłącznie dla osób, których dochód za 2022 r. nie przekroczy kwoty około 138.500 zł

 Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową jest możliwa w dwóch wariantach:

 Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę za cały 2022 r.

Zmiany tej dokonuje się poprzez zmianę sposobu rozliczenia i wyliczenia składki zdrowotnej od rozliczenia za czerwiec oraz złożenie po zakończeniu roku zeznania PIT36 (zamiast PIT28).

Podatnik jest zobowiązany do zaprowadzenia i uzupełnienia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Uwaga! Zmiana dokonana w powyższy sposób dotyczy tylko 2022 r. Jeśli podatnik zamierza pozostać na skali podatkowej w 2023 r. to taką zmianę powinien zgłosić w CEIDG na początku 2023 r.

Złożenie przez podatnika PIT28 wyklucza możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową.

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r. tj. opodatkowanie pierwszego półrocza ryczałtem oraz opodatkowanie dochodów z drugiego półrocza wg skali podatkowej (z możliwością wykorzystania całej kwoty wolnej od podatku).

Warunkiem takiego rozliczenia jest złożenie w terminie do 22 sierpnia 2022 r oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem. Zmiana formy opodatkowania potwierdzona oświadczeniem obowiązuje na lata kolejne.

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne będzie korzystana tylko dla podatników, których sytuacja zmieniła się w stosunku do prognozowanej w momencie wyboru ryczałtu tj. przestali osiągać przychody, osiągają przychody dużo niższe niż prognozowane, ponoszą koszty wyższe niż prognozowane, ponoszą stratę (zamiast prognozowanego dochodu).

 Możliwość zmiany formy opodatkowania najmu prywatnego z ryczałtu na skalę podatkową

Zmiany dokonuje się poprzez zmianę sposobu obliczania podatku oraz składając zeznanie PIT36 (zamiast PIT28). Od 1 stycznia 2023 r.  przychody z najmu prywatnego będą mogły być opodatkowane wyłącznie ryczałtem.

  • Zmiana terminu złożenia zeznania z ryczałtu PIT28

Zostanie zmieniony termin składania zeznań rocznych z ryczałtu z 28 lutego na 30 kwietnia (termin zrównany z terminem pozostałych zeznań).

Jednocześnie termin zapłaty ryczałtu za grudzień/IV kwartał zostanie zmieniony na 20 stycznia (tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych). Wyjątkowo, podatek za grudzień/IV kwartał 2022 r. będzie płatny do końca lutego 2023 r.

  • Zmiana podstawy składki zdrowotnej osoby współpracującej (obniżenie składki)

Dla osób współpracujących podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej od 1.07.2022 r. będzie wynosić 419,92 zł zamiast dotychczasowych 559,89 zł.

  • Składki ZUS dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r.

Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej uznawany będzie za osobę prowadząca działalność, a co za tym idzie, zostanie nałożony na nią obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących składki zdrowotnej dla prokurentów od 1 stycznia 2023 r.

Wynagrodzenie wypłacane prokurentom będzie podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  • Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Uchylona zostanie ulga w wysokości 1.500 zł i przywrócone zostanie wspólne rozliczenie z tym, że rodzice którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł natomiast pozostali rodzice skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł

Warto podkreślić, że z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby, które wychowują co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem (tzw. opieka naprzemienna).

01.06.2022 r.