PIT-2 w 2023 roku

Baza wiedzy

Przypominamy, iż od 01 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia PIT-2 z indeksem 9. Składać mogą go pracownicy etatowi, a także zleceniobiorcy, osoby wykonujące umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie oraz członkowie Rad Nadzorczych.

Oświadczenia złożone w poprzednich latach kalendarzowych zachowują swoją ważność na kolejne lata podatkowe, o ile podatnik nie cofnął złożonego PIT-2 ze względu na zmianę okoliczności faktycznych w nim zawartych.

PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika (pracownika) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może być przekazany w chwili podpisywania umowy lub w dowolnym momencie do działu kadr firmy- nie jest formularzem obowiązkowym.

PIT-2 a umowa zlecenia – ważna zmiana w 2023 r.

W 2023 r. nie będzie już przeszkód, by zleceniobiorca złożył zleceniodawcy PIT-2. Powinien to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy zlecenie jest jedynym źródłem jego dochodów. W druku może upoważnić zleceniodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) i w konsekwencji będzie zarabiać więcej „na rękę”, zamiast otrzymywać wysoki zwrot podatku na koniec roku.

Jeśli ktoś łączy etat ze zleceniem, ma wybór  do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej tylko jednego płatnika (tyko pracodawcę lub tylko zleceniodawcę), albo u obu płatników (pracodawcy i zleceniodawcy) złoży PIT-2 z zaznaczeniem w rubryce C opcji „1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)” .

Jak wypełnić PIT-2?

CZĘŚĆ C „oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek” dot. UMOWA ZLECENIE, DZIEŁO, UMOWA O PRACĘ

Oświadczenie można złożyć nie więcej niż trzem zakładom pracy, poprzez wypełnienie tego oświadczeniu podatek obniżysz o:

  1. 100 zł miesięcznie – gdy zaznaczysz 1/36, (zatrudnienie równocześnie w 3 zakładach)
  2. 150 zł miesięcznie – gdy zaznaczysz 1/24, (zatrudnienie równocześnie w 2 zakładach)
  3. 300 zł miesięcznie – gdy zaznaczysz 1/12. (zatrudnienie tylko w 1 zakładzie)
  • jeśli nie zaznaczysz nic, to podmioty te powinny stosować zmniejszenie automatycznie w wartości 1/12 kwoty wolnej od podatku. U pozostałych płatników (zatrudniających) brak oświadczenia spowoduje, że zmniejszenie podatku nie zostanie zastosowane do pobranych zaliczek na podatek.

CZĘŚĆ D „oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek płatnikowi, o którym mowa w art. 42e ustawy”

Dotyczy wyłącznie wypłat dokonywanych przez organ egzekucyjny lub inny podmiot nie będący następcą prawnym.

CZĘŚĆ E – „oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Oświadczenie składane jest w sytuacji jeżeli pracownik (podatnik) decyduje się za dany rok opodatkować dochody wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewiduje:

  1. że jego dochody nie przekroczą kwoty 120.000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów (które łączy się z jego dochodami) – oznacza to, że zastosowana będzie 12% stawka podatku i dwukrotna kwota zmniejszająca czyli 2x 300 zł miesięcznie,
  2. że jego dochody przekroczą kwotę 120.000 zł, a dochody małżonka lub dziecka (które łączy się z jego dochodami), nie przekraczają tej kwoty – oznacza to, że stosuje się jedynie 12% stawkę podatku i podatnik ma prawo do zastosowania własnej kwoty zmniejszającej, czyli 300 zł.

CZĘŚĆ F – „oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów” dot. UMOWA ZLECENIE, DZIEŁO, UMOWA O PRACĘ

Po złożeniu oświadczenia pracownicze ryczałtowe koszty uzyskania przychodów wynoszą 300 zł miesięcznie. Warunkiem, aby pracownik mógł złożyć oświadczenie jest by miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika położone było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

CZĘŚĆ G – „oświadczenie w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy”

DOTYCZY: pkt 152 – ulga na powrót, pkt – 153 ulga dla rodzin 4+, pkt 154 – ulga dla pracujących seniorów,

w przypadku złożenia oświadczenia zakład pracy nie pobiera zaliczki do wartości 85.528 zł przychodu rocznie.

W sytuacji zatrudnienia w kilku miejscach, oświadczenie może być złożone każdemu z zakładów przy czym każdy z nich może stosować limit niezależnie. Na zatrudnionym ciąży obowiązek poinformować zakład pracy o łącznym przychodzie przekraczającym limit zwolnienia.

CZĘŚĆ H – „oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów”

Zatrudniona osoba ma prawo wystąpić o pobranie od niej zaliczki na podatek nawet w przypadku, gdy uprawniona jest ona do zwolnienia z podatku ze względu na wiek (do 26 r. ż.).

CZĘŚĆ I „wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów”

Oświadczenie stosowane jest wyłącznie przez pracowników (podatników) posiadających prawo do rozporządzania / zbywania / dysponowania prawami autorskimi i pokrewnymi. Rezygnacja ze stosowania kosztów nie ogranicza prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym.

CZĘŚĆ J – „Wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym”

Wniosek stosuje się, jeżeli przewiduje się, że uzyskane dochody (netto) podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali) nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł, w przypadku gdy przekraczają kwotę 30.000 zł, pracodawca (płatnik) oblicza zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek (1/12 z 3600 zł za każdy z miesięcy wypłaty wynagrodzenia).

Mariola Przybylak-Kajak, tel. 571-600-115, e-mail: ereskadry2@eres.pl