Mały podatnik VAT – korzyści

Baza wiedzy

2023-06-07

Mały podatnik VAT – korzyści

Mali podatnicy tworzą w Polsce najliczniejszą grupę przedsiębiorców, wytwarzając jednocześnie znaczną część PKB. W związku z małą skalą działania a co za tym idzie szeregiem trudności w porównaniu z podmiotami większymi ustawodawca przewidział pakiet udogodnień podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług

Definicja małego podatnika VAT

Zgodnie z art.  2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), zwanej dalej ustawą, za małego podatnika na gruncie podatku VAT uznaje się podatnika:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Warto zaznaczyć, iż wraz z wejściem SLIM VAT 3 od lipca 2023 limit dla małego podatnika VAT zwiększy się do 2 000 000 euro, czyli 9 654 000 zł. Kwota 45 000 euro pozostanie bez zmian i w przeliczeniu na polskie złote wynosić będzie 217 000 zł.

Korzyści małego podatnika na gruncie podatku VAT.

Zgodnie z art. 21 ust 1 mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń podatku VAT i jest to w gruncie rzeczy najważniejsza zaleta statusu małego podatnika VAT. Oznacza to, iż moment powstania obowiązku zostaje odroczony i powstaje:

  1. z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik czynny VAT
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Odliczenia VAT dokonuje się z dniem zapłaty za fakturę, lecz nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury, przy spełnieniu warunku, iż wydatek związany jest z działalnością opodatkowaną. Przykładowo:

Pani Karolina jest małym podatnikiem VAT rozliczającą ten podatek metodą kasową. 29 listopada 2022 wystawiła fakturę sprzedaży o wartości 36 900 zł brutto. Należność uregulowana została 15 stycznia 2023. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek podatkowy powstał zatem 15 stycznia 2023.

Mały podatnik, zgodnie z art.21 ust. 3 ustawy może dokonać rezygnacji z metody kasowej po upływie minimum 12 miesięcy, w trakcie których dokonywał rozliczeń tą metodą, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Zgodnie z art. 4 ustawy mały podatnik traci możliwość rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale w którym przekroczył kwotę 9 654 000 zł lub 217 000 zł.

Kolejną korzyścią, która przysługuje małemu podatnikowi VAT jest możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. Zgodnie z art.99 ust 2 i 3 ustawy rozliczeń kwartalnych mogą dokonywać zarówno podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie metodą kasową, jak i mali podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Wpłat dokonuje się za poszczególne kwartały w następujących terminach

– do 20 kwietnia za pierwszy kwartał

– do 20 lipca za drugi kwartał

– do 20 października za trzeci kwartał

– do 20 stycznia za czwarty kwartał.

Z kwartalnego rozliczania nie mogą skorzystać , zgodnie z art. 99 ust 3a podatnicy :

1) zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub;

3) którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1;

4) w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Podatnicy składają kwartalnie JPK_V7 z deklaracją w terminie do 25 dnia miesiąca po kwartale.

Mikołaj Sadowski, email: eres@eres.pl

Dowiedz się więcej- konsultacje: http://eres.pl/konsultanci