Mały podatnik PIT i CIT

Baza wiedzy

2023-06-22

Definicja małego podatnika PIT i CIT

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), za małego podatnika na gruncie podatku PIT uznaje się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86) za małego podatnika na gruncie podatku CIT uznaje się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

 Wartość 2MLN euro to w 2023 po przeliczeniu na złote 9 654 000 zł.

Korzyści małego podatnika na gruncie podatku dochodowego.

Podatnicy CIT i PIT , zgodnie z art. 25 ust.1b ustawy o CIT oraz art.44 ust.3g ustawy o PIT, posiadają możliwość wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za kwartały. Wpłat tych zaliczek dokonuje się w terminach:

– za pierwszy kwartał w terminie do 20 kwietnia;

– za drugi kwartał w terminie do 20 lipca;

– za trzeci kwartał w terminie do 20 października;

– za czwarty kwartał w terminie do 20 stycznia.

, przy czym podatnik zobowiązany jest do poinformowania organu podatkowego o częstotliwości dokonywania wpłaty zaliczek w rozliczeniu rocznym.

Drugą korzyścią przysługującą małym podatnikom podatku dochodowego jest jednorazowa amortyzacja. Dzięki temu rozwiązaniu mali podatnicy mogą jednorazowo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowe j środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Wartość odpisów amortyzacyjnych nie może jednak przekroczyć równowartości 50 000 euro, przy czym do tego limitu nie wlicza się jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości poniżej 10 000 zł. Z jednorazowej amortyzacji korzystać można w każdym roku a przeliczenia limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy, w którym wystąpiło wydarzenie. W 2023 limit ten wynosi 241 000 zł. Warto również wskazać iż niewykorzystany limit w jednym roku nie przechodzi na kolejny rok, czyli nie zwiększa limitu w roku kolejnym.

Mali podatnicy CIT posiadają możliwość zastosowania stawki 9% podatku dochodowego w 2023 przy spełnieniu warunku nieprzekroczenia poziomu bieżących przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych osiąganych w 2023 równego 2 000 000 euro czyli  9 654 000 zł netto tzn. bez należnego VAT. W przypadku przekroczenia tego limitu , od następnego kwartału po przekroczeniu , podatnik zobowiązany jest do płacenia normalnej – 19 procentowej stawki podatku.

Jak widać, na gruncie podatku dochodowego podatnicy CIT posiadają większy zakres przywilejów w porównaniu z podatnikami PIT. Korzyści te pozwalają znacznie zmniejszyć obciążenie podatkowe. Poprzez zmniejszenie częstotliwości zapłaty podatku dochodowego  małe jednostki mogą lepiej zarządzać płynnością finansową oraz, poprzez skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, lepiej planować działalność inwestycyjną.

Mikołaj Sadowski, email: eres@eres.pl

Chcesz wiedzieć więcej, umów się na konsultację z doradcą podatkowym: https://eres.pl/konsultanci/