Czym jest kryptowaluta (waluta wirtualna)?

Baza wiedzy

2023-01-05

 1. Czym jest kryptowaluta?

W rozumieniu art.2  ust. 2 pkt. 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.(Dz.U.2018.723) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(dalej zwaną ustawą) za walutę wirtualną (dalej zwaną kryptowalutą) uznaje się cyfrowe odwzorowanie wartości niebędące:

 1. a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne

lub inne organy administracji publicznej;

 1. b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację

międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji

lub z nią współpracujące;

 1. c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach

płatniczych(Dz.U.2011.199.1175)

 1. d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi(Dz.U.2005.183.1538)

 1. e) wekslem lub czekiem;

Oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowalne jako środek wymiany oraz może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Technologia na której opierają się kryptowaluty to technologia blockchain. Jest to jako wspólna niezmienna wirtualna księga z informacjami która ułatwia proces rejestracji transakcji oraz śledzenia zasobów w sieci biznesowej. Zasoby można podzielić na niematerialne takie jak własność intelektualna, patenty, branding czy prawa autorskie oraz materialne takie jak np. dom, samochód, pieniądze fizyczne, grunt itd. Każda forma dobra posiadającego wartość może być śledzona i sprzedawana w sieci blockchain, co zmniejsza ryzyko oraz obniża koszty dla podmiotów zaangażowanych.

 1. Przykłady kryptowalut oraz przykłady dóbr podobnych lecz niebędących kryptowalutami.

Kryptowaluty:

 1. Bitcoin
 2. Ethereum
 3. Ripple

Dobra niebędące kryptowalutami:

 1. NFT (Non-Fungible Token) to cyfrowa reprezentacja pewnego unikalnego zasobu. Tak samo jak kryptowaluty NFT są oparte o technologię blockchain. Cechą charakterystyczną odróżniającą je od kryptowalut jest ich unikalność względem siebie oraz brak możliwości ich podziału. Każde pojedyncze NFT jest zatem osobnym składnikiem aktywów. Porównać to można do posiadania dzieł sztuki które mogą być do siebie podobne lecz zawsze pozostaną unikalne oraz niemożliwym jest ich podzielenie na mniejsze części przy zachowaniu początkowej wartości

 

 1. Kryptowaluta a pieniądz elektroniczny.

W podpunkcie c) ustawy ustawodawca określę kryptowalutę jako nietożsamą z  pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. (Dz.U.2011.199.1175). Pieniądzem elektronicznym w rozumieniu tej ustawy jest wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych która spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. a) jest przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie,
 2. b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
 3. c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji,
 4. d) jest wyrażona w  jednostkach pieniężnych;

Główną różnicą pomiędzy kryptowalutą a pieniądzem elektronicznym jest fakt iż kryptowaluty nie są wyrażane w jednostkach pieniężnych oraz to iż nie są przyjmowane jako prawny środek płatniczy.

Mikołaj Sadowski, msadowski@eres.pl