JPK_VAT

Baza wiedzy

Z dniem 1 października 2020 r. zaczynają obowiązywać, przesunięte w czasie ze względu na epidemię COVID-19,  przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT (w wersji miesięcznej JPK_VAT7M lub wersji kwartalnej JPK _VAT7K) oprócz zmiany technicznej polegającej na połączeniu części ewidencyjnej z częścią deklaracyjną, będzie zawierał również dodatkowe oznaczenia dla określonych rodzajów transakcji.

Wprowadzenie obowiązku oznaczania niektórych transakcji ma na celu zwiększenie możliwości organów skarbowych w zakresie kontroli i automatyzację pozyskiwania danych o podatnikach, nie tylko w zakresie podatku VAT, ale również w zakresie podatku dochodowego oraz wypełniania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Obowiązek oznaczania niektórych transakcji dotyczy przede wszystkim dokumentów sprzedaży. Oznaczanie dokumentów zakupu zostało wprowadzone w ograniczonym zakresie.

Oznaczenia dotyczyć będą m.in. sprzedaży tzw. „towarów wrażliwych” w branżach gdzie jest możliwość wystąpienia nadużyć podatkowych, świadczenia usług (szeroki zakres usług niematerialnych, usługi transportowe, magazynowe), transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, a także występujących powiązań pomiędzy podatnikami. Oznaczeniu podlega również sprzedaż ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej, faktury sprzedaży wystawione do paragonów, faktury wewnętrzne.

W przypadku, gdy na fakturze sprzedaży znajduje się kilka towarów, dla których obowiązują różne oznaczenia, dokument należy oznaczyć każdym z nich. W praktyce oznacza to, że jedna faktura sprzedaży może generować obowiązek zastosowania w ewidencji kilku różnych oznaczeń dla grup towarów. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie również oznaczenia literowe dla określonego rodzaju transakcji (np. w przypadku transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności lub transakcji z podmiotem powiązanym). 

Stosowanie oznaczeń jest niezależne od kwoty na fakturze.

Oznaczenia stosuje się zarówno do sprzedaży krajowej jak i zagranicznej.

Oznaczeń dla grup towarów i rodzajów transakcji nie stosuje się, jeśli sprzedaż jest rozliczana zestawieniem zbiorczym (raportem z kasy fiskalnej, ewidencją sprzedaży nieudokumentowanej).

Obowiązek oznaczania transakcji w nowym pliku JPK_VAT będzie wymagał szczegółowej analizy dokonywanych transakcji, zidentyfikowania transakcji podlegających oznaczeniu oraz ścisłej współpracy w tym zakresie pomiędzy klientem (podatnikiem VAT) a biurem rachunkowym, ponieważ osoba sporządzająca rozliczenie nie będzie w stanie, bez uzyskania dodatkowych informacji, zidentyfikować wszystkich transakcji, które podlegają obowiązkowi oznaczenia.

Nowe przepisy wprowadzają również sankcje administracyjne. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego błędów w przesłanej ewidencji podatnik ma 14 dni od doręczenia wezwania na skorygowanie ewidencji lub przesłanie wyjaśnień. Jeśli podatnik nie dopełni tego obowiązku, organ podatkowy może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Poniżej znajduje się lista wszystkich dodatkowych oznaczeń w podziale na oznaczenia dotyczące sprzedaży oraz oznaczenia dotyczące zakupu:

 Dodatkowe oznaczenia  w części dotyczącej transakcji sprzedaży:

A.      Oznaczenia ze względu na przedmiot transakcji (grupy GTU)

1.       Sprzedaż towarów

GTU_01

napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym*

*Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi gastronomicznej (nie jest wyodrębniony na fakturze) to oznaczenie nie ma zastosowania.

GTU_02

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy tj.

1) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);

2) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

10) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210 i 1527);

11) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03

1) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

2) oleje smarowe,

3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

4) oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,

5) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15  ustawy o VAT tj.

79

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

80

38.11.51.0

Odpady szklane

81

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

82

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

83

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

84

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

85

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

86

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

87

38.32.2

Surowce wtórne metalowe

88

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

89

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

90

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

91

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy

GTU_06

urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 ustawy o VAT

7

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

8

ex 20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

9

ex 22.21.30.0

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

59

ex 26.11.30.0

Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

60

26.20.1

Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

61

ex 26.20.21.0

Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

62

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

63

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

65

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

66

26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

69

ex 28.23.26.0

Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

94

ex 58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

95

ex 58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

96

ex 59.11.23.0

Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

 

 

 

 

GTU_07

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10*

Kod CN

Wyszczególnienie

8701

Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)

8702

Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

8703

Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

8704

Pojazdy silnikowe do transportu towarów

8705

Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

8706

Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

8707

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

8708

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

8708 10

– Zderzaki i ich części

*Oznaczenie obejmuje również transakcje leasingu finansowego

GTU_08

metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 ustawy o VAT

Załącznik nr 12

1

ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek srebra,

2) srebro techniczne czyste,

3) srebro o wysokiej czystości,

4) stopy srebra,

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek złota,

2) złoto technicznie czyste,

3) złoto o wysokiej czystości,

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

5) stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek platyny,

2) proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14) stopy platyny,

15) stopy palladu,

16) stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2) wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

2

ex 9602

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu

3

ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

Załącznik nr 15

12

24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

13

24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

14

24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

15

24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

16

24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

17

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

18

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

19

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

20

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

21

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

22

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

23

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

25

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

33

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

34

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

35

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

36

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

37

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

38

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

39

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

40

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

45

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

46

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

56

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

78

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

GTU_09

leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne

GTU_10

budynki, budowle i grunty*

*Oznaczenie obejmuje wyłącznie dostawę budynków, budowli, gruntów, nie obejmuje usług z nimi związanych (np. najmu, usług budowlanych)

*Oznaczenie obejmuje transakcje leasingu finansowego oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu

2. Świadczenie usług

GTU_11

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12

usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych*

*Przepisy w tym wypadku nie powołują się na klasyfikacje statystyczne. Usługi te należy identyfikować biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, zawarte umowy, rzeczywistą treść wykonywanej usługi. Istotne będzie również umieszczenie na fakturze prawidłowej nazwy usługi.

W tym wypadku można posiłkować się również klasyfikacją PKD:

– usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

– usługi księgowe: 69.20.2

– usługi prawne: 69.1

– usługi zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

– usługi marketingowe: 73.11.12

– usługi firm centralnych: 70.1,

– usługi reklamowe: 73.1,

– usługi badania rynku i opinii publicznej: 73.2,

– usługi badań naukowych i prac rozwojowych: 72,

– usługi szkoleniowe: 85.

GTU_13

usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 * w tym wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą i usługi związane z przeprowadzkami.

*Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

*Nie dotyczy usług kurierskich (PKWiU 53.2)

 B. Oznaczenia literowe ze względu na kryterium rodzaju transakcji sprzedaży

SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT (sprzedaż towarów dla osób fizycznych do innego kraju UE)

EE – świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (usługi dla nie podatników)

TP – istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT*

*Przez podmioty powiązane rozumie są podmioty, pomiędzy, którymi występują poniższe relacje:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

–ten sam inny podmiot lub

–małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT

TT_D – dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT

MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT

MR_UZ – dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT

I_42 – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63 – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT  (vouchery)

B_SPV_DOSTAWA – dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT

B_MPV_PROWIZJA – świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT

MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

C. Oznaczenia literowe dokumentów sprzedaży

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW – dokument wewnętrzny

FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (faktura wystawiona do paragonu)

Dodatkowe oznaczenia  w części dotyczącej transakcji zakupu:

A. Oznaczenia literowe ze względu na kryterium rodzaju transakcji zakupu

IMP – podatek naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT

MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

B.      Oznaczenia literowe dokumentów zakupu

 

VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT (rolnicy ryczałtowi)

WEW – dokument wewnętrzny;

MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT