Grupa VAT

Baza wiedzy

2023-05-11

Grupa VAT to rozwiązanie dla podmiotów powiązanych ze sobą ,  pozwalające podatnikom tworzącym taką grupę na ograniczenie obowiązków sprawozdawczych oraz na zmniejszenie wielkości dokumentacji w transakcjach pomiędzy takimi podmiotami z których dana grupa jest złożona. Członkowie nie są zobowiązani do wystawiania sobie faktur za udzielone wewnątrz grupy usługi lub dostarczone towary. Muszą za to prowadzić osobną ewidencję która wykazywać będzie takie czynności. Oznacza to uproszczenie rozliczeń na potrzeby podatku od towarów i usług oraz składanie jednego , wspólnego JPK_VAT. Grupa Vat pozwala również na poprawienie płynności finansowej poprzez elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym. Przykładowo :

Podmiot X przed przystąpieniem do grupy VAT regularnie odnotowywał nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym , co skutkowało oczekiwaniem na zwrot VAT – do 60 dni. Po zawarciu grupy VAT , która całościowo odnotowuje nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym, podatek wykazywany poprzednio przez pojedynczy podmiot będzie teraz ,,na bieżąco” uwzględniany w całościowych rozliczeniach grupy. Oznacza to , w przypadku nadwyżki podatku należnego nad naliczanym, brak oczekiwania na zwrot VAT, co poprawia płynność finansową poszczególnych jednostek wchodzących w skład grupy.

Definicja grupy VAT

Grupa VAT to , wg. Art. 15a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535),zwanej dalej ustawą, grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Grupę VAT mogą tworzyć podatnicy:

1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Zgodnie z brzmieniem Art. 15a ust. 3 ustawy za podatników powiązanych finansowo jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów(akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy. Za podatników powiązanych ekonomicznie, zgodnie z art. 15 ust. 4,  uważa się takich których przedmiot głównej działalności ma taki sam charakter jak innych członków grupy VAT lub rodzaje działalności przez nich prowadzonych uzupełniają się i są współzależne lub członek grupy VAT prowadzi działalność , z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT. Powiązanie organizacyjne, zgodnie z art. 15 ust. 5,zachodzi w sytuacji gdy prawnie lub faktycznie , bezpośrednio lub pośrednio znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. Warunek istnienia powyższych powiązań występować musi pomiędzy członkami grupy VAT nieprzerwanie przez okres w jakim grupa ta posiada status podatnika. W rozumieniu ust. 7,8 oraz 9 tego samego artykułu dany podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT , a dana grupa zarówno nie może być członkiem innej grupy VAT jak i liczba jej członków nie może być zmieniona.

Przykładowo:

  1. Firma X produkuje części elektroniczne i współpracuje z firmą Y która zajmuje się montażem komputerów. Firma Y kupuje części od firmy X. Zachodzi więc powiązanie ekonomiczne
  2. Firma X posiada 51% akcji firmy Y. Zachodzi więc powiązanie finansowe
  3. Firma X świadczy usługi firmie Y i obydwie te firmy posiadają tą samą jednostkę kierownictwa – firmę Z , która nadzoruje cały proces produkcji części , dostawy ich oraz montażu. Zachodzi więc powiązanie organizacyjne

Po spełnieniu tych 3 warunków stwierdzić można iż Firma X i Y są powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie co pozwala na utworzenie Grupy VAT

Grupa VAT pozwala na wystąpienie sytuacji gdzie dwa niezależne podmioty gospodarcze stanowią jednego podatnika VAT.

Założenie grupy VAT

Pierwszym krokiem pozwalającym na założenie grupy VAT jest zawarcie umowy grupy VAT pomiędzy członkami którzy mają wchodzić w jej skład. Zgodnie z art.15 ust. 10 umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej :

1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
5) wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

Grupa VAT reprezentowana jest przez przedstawiciela w zakresie jej praw i obowiązków. Grupa nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT , jednak nie wcześniej niż z dniem dokonania rejestracji przez naczelnika urzędu skarbowego. W celu rejestracji przedstawiciel grupy VAT, zgodnie z art. 96 ust. 3b, składa zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla tego przedstawiciela, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT. Aby przedłużyć w późniejszym okresie okres funkcjonowania grupy VAT, przedstawiciel grupy powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nową umowę zawartą pomiędzy członkami grupy najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczas obowiązującej umowy. Po dokonaniu rejestracji grupy VAT ta widoczna będzie na białej liście podatników VAT.

Rozliczenie VAT w grupie VAT

Podmioty wchodzące w skład grupy VAT nie posiadają status podatników VAT, co oznacza iż rozliczenia podatku od towarów i usług dokonywane są jedynie w ramach grupy. Nie oznacza to jednak że na potrzeby podatku dochodowego rozliczenia również są wspólne. Rozliczenia w tym zakresie prowadzone są osobno. Grupa VAT nie powoduje zatem likwidacji działalności gospodarczych prowadzonych przez podmioty ją tworzące.

Zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 109 ust. 11g członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji dokonywanych między sobą.

Zgodnie z Art. 8c ust. 1 oraz 2 dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane przez tę grupę VAT a dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT.

Konsekwencją powstania Grupy VAT jest również ograniczenie składanych JPK_V7 przez członków grupy gdyż ten wymagany jest jedynie od grupy a nie od wszystkich jej członków osobno. Zgodnie z art. 8d ust. 1 ustawy Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników.

Przykładowo

Firma X , firma Y oraz firma Z utworzyły grupę VAT od marca 2023 roku. Firma B wykazała w lutym nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym , który podlega przeniesieniu na kolejny okres, w kwocie o wysokości 5000 zł. Firma B nie wykazała nadwyżki a Firma C wykazała nadwyżkę w kwocie 13 000 zł. W pliku JPK_7 grupy wykazana zostanie zatem nadwyżka rzędu 18 000 zł czyli przeniesiona z poprzedniego miesiąca suma nadwyżek trzech firm wchodzących w skład grupy VAT.

Opracował: Mikołaj Sadowski

Maciej Sadowski, doradca podatkowy 00864, tel. +48 503158828, msadowski@eres.pl

Konsultacje: https://eres.pl/konsultanci/

Zapisz się na newsletter : https://eres.pl/newsletter/