Flipy a kasa fiskalna

Baza wiedzy

2023-12-06

Kasa fiskalna przy “flipach”

Zgodnie z art. 111 ust. 1 podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od obowiązku tego są jednak wyjątki wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.( Dz.U.2021.2442 z dnia 2021.12.28), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia z ewidencjonowania zwolnieni są podatnicy którzy:

  1. W poprzednim roku podatkowym (tzn. 2022) nie dokonali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekraczającej 20 000 zł lub , w przypadku gdy podatnik rozpoczął sprzedaż w poprzednim roku podatkowym, jeżeli sprzedaż w proporcji do okresu sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20 000zł. Oznacza to iż jeśli sprzedaż została rozpoczęta 1 lipca to limit wynosi 10 000zł sprzedaży do końca roku. Zwolnienia nie stosuje się jednak jeśli podatnik w poprzednim roku już był zobowiązany do ewidencjonowania lub przestał spełniać warunki do zwolnienia z niego.

  2. Podatników którzy rozpoczęli sprzedaż w 2023r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowanych i sprzedaż ta nie przekroczy, w proporcji do okresu jej prowadzenia, 20 000 tys. zł.

  3. Podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział sprzedaży z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitej sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej “udziałem procentowym sprzedaży”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

  4. Podatników którzy w 2023 r. rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowanych jeżeli przewidywany udział procentowy sprzedaży:

  5. Za okres pierwszych sześciu miesięcy sprzedaży

  6. Za okres do końca roku w przypadku gdy okres prowadzenia sprzedaży jest krótszy niż 6 miesięcy

– będzie wyższy niż 80%

UWAGA! Dostawa nieruchomości jest  ujęta pod pozycją 35 załącznika w części II, a nie w pierwszej.

Wartość sprzedaży obliczana jest w kwocie netto.

Na potrzeby zwolnienia powołanego w punkcie 1 , zgodnie z art. 3 ust. 4, do wartości sprzedaży nie uwzględnia się dokonanej lub przewidywanej sprzedaży nieruchomości. Oznacza to iż wartość flipowanego mieszkania nie będzie wypełniać limitu 20 000 zł. Do tego limitu wliczać się będzie jedynie jego wyposażenie.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia zwolnienia wymienione wyżej tracą moc po dwóch miesiącach następujących po miesiącu w którym wartość sprzedaży umożliwiająca do skorzystania ze zwolnienia zostanie przekroczona. Przykładowo:

Przykład 1

Firma X zrobiła 20 lipca 2022 swojego pierwszego flipa. Mieszkanie ma wartość 500 000 zł a wyposażenie w nim to  11 000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem limitem uprawniającym do  nieposiadania kasy jest 20 000 zł * 164/365 = 8986,30 zł. Limit został więc przekroczony i firma X zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji od 1 października 2022 za pomocą kasy rejestrującej.

Przykład 2

Firma X zrobiła 1 lutego 2023 swojego pierwszego flipa. Mieszkanie o wartości 600 000 zł a wyposażenie to 30 000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem limit to 20 000 zł * 333/365 = 18 246,57zł. Limit został przekroczony i Firma X zobowiązana będzie do ewidencji sprzedaży od 1 kwietnia 2023.

Przykład 3

Firma X zajmuje się działalnością zwolnioną z ewidencjonowania wymieniona w części I załącznika np. dostarcza wodę (poz.3 załącznika) jak i dokonuje flipów. Wartość sprzedaży do 30 czerwca 2022 roku to  5MLN zł. W tym dniu dokonali flipa. Wartość mieszkania to 300 000 zł a wartość sprzedanego wyposażenia mieszkania to 50 000 zł. Udział wartości wyposażenia w całości sprzedaży  to zatem 5 mln /(5 mln+ 300tys+50tys)= 93,46 %. Oznacza to zatem że , zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia, nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji od 1 września 2023 r.

Przykład 4

Firma X zajmuje się działalnością zwolnioną z ewidencjonowania wymieniona w części I załącznika np. dostawa wody (poz.3 załącznika)jak i dokonuje flipów. Wartość sprzedaży do 30 czerwca 2023 wyniosła 100 000. Wartość mieszkania to 300 000 zł a wartość sprzedanego wyposażenia to 150 000 zł. Udział wartości w wyposażenia w całości sprzedaży to 100 000/(100 tys.+300 tys.+150 tys.)= 18,18 %. Oznacza to, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia, firma X zobowiązana będzie do prowadzenia ewidencji od 1 września 2023 r.

Po przeanalizowaniu przepisów i powyższych przykładów zauważyć można iż w przypadku flipów obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie jest jednoznaczny. Warto jednak pamiętać iż limit 20 000 tys. zł to limit dość mały i w większości przypadków sprzedaży wyposażonego mieszkania będzie on wypełniony co będzie w wiązać się z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej i prowadzenia za jej pomocą ewidencji.

Autor: Mikołaj Sadowski, tel. 571600113, e-mail: konsultacje@eres.pl