Ewidencja IP BOX u programisty B2B – zagadnienia ogólne

Baza wiedzy

Ewidencja IP BOX u programisty B2B – zagadnienia ogólne

Uzyskanie pozytywnej interpretacji od Krajowej Informacji Skarbowej nie jest wystarczające, aby móc skorzystać z preferencji IP BOX w odniesieniu do dochodów ze sprzedaży autorskich praw do programów komputerowych. Kluczowym warunkiem jest prawidłowe prowadzenie ewidencji IP BOX umożliwiającej obliczenie kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej.

Ewidencja IP BOX w ustawie PIT

Art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatnicy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu stawką 5% są zobowiązani:

  1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
  2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  3. wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (mowa tu o kosztach w ujęciu nexus),
  4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe wyodrębnienie przychodów i kosztów w ujęciu nexus,
  5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt b-d.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują powyższe informacje w odrębnej ewidencji.

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji podatników prowadzących KPIR, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku według skali 12% / 32% bądź według stawki 19%.

Analizując powyższe przepisy można zauważyć, że nie została narzucona określona forma prowadzenia ewidencji. Najistotniejszą funkcją, którą powinna spełniać ewidencja, jest możliwość wykazania za jej pomocą sumy  przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, a w rezultacie dochodów podlegającego opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Jeżeli ustalenie dochodu z kwalifikowanych IP nie jest możliwe, to podatnik jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym i zapłaty podatku dochodowego według zasad ogólnych – tym samym nie może on skorzystać z preferencji.

Forma prowadzenia ewidencji

W Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. zostało zaproponowane prowadzenie ewidencji w formie arkusza kalkulacyjnego sporządzonego elektronicznie:

W przypadku podatników, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych wymóg zapewnienia wyodrębnionej ewidencji dla projektu dotyczącego kwalifikowanego IP może być spełniony poprzez sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, która zmierza do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań. Należy je sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana natomiast konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie danych w okresie późniejszym według stanu na koniec poszczególnych, miesięcy kalendarzowych.

Rozwiązanie przedstawione w Objaśnieniach jest jedynie propozycją. Przede wszystkim forma ewidencji powinna być ściśle dopasowania do specyfiki działalności podatnika w celu jak najbardziej adekwatnego przedstawienia kwalifikowanych IP oraz obliczenia wielkości z nimi powiązanych, przy czym ewidencja jednocześnie musi spełniać wszelkie wymogi formalne, wymienione w ustawie.

2022-07-08

Opracowała: Klaudia Markiewicz

Kontakt: Anna Wolińska doradca podatkowy 10660, awolinska@eres.pl , tel. kom. +48 510854139