Estoński CIT w 2023 roku

Baza wiedzy

24.11.2022

Estoński CIT w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku w estońskim CIT pojawi się:

– nowy termin, do którego podatnik będzie mógł zawiadomić organ skarbowy o wejściu w estoński CIT – do końca pierwszego miesiąca  roku podatkowego, w którym będzie chciał w ten sposób być opodatkowany ( pozostaje warunek zamknięcia ksiąg na dzień poprzedzający rok opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od spółek)

– uregulowanie kwestii dotyczącej  zapłaty ryczałtu przy zaliczkach na poczet rozdysponowanego zysku netto, dotychczasowy 20 dzień kolejnego miesiąca po wypłacie ( co skutkowało sporami z KAS o pomniejszenie o zapłacony CIT estoński spółki ) -został zmieniony  art. 28t ust. 1 pkt 1-2  ” Podatnik jest obowiązany do zapłaty:1) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto;2) ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie” – dzięki czemu możliwe jest potrącenie zaliczki CIT, i zmniejszenie zobowiązania PIT

 

– zmiana warunków  dotyczących zatrudnienia , dzięki czemu nie będzie już negatywnych interpretacji o  spełnienie wymogu  zatrudnienia w stosunku do osób zwolnionych z opodatkowania lub ubezpieczeń społecznych – wystarczy być Płatnikiem art. 28j3b )”ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej – zobowiązanie to będzie wygasać w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po czterech latach podatkowych. Przed zmianą, był to „okres dłuższy niż 4 lata podatkowe” zmiana: art. 7aa ust. 5 pkt 1)ust. 4 pkt 1 – „podatnik dokonuje zapłaty podatku należnego z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli podatnik stosował to opodatkowanie krócej niż cztery lata podatkowe, przy czym w przypadku stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej czterech lat podatkowych zobowiązanie podatkowe wygasa w całości”

Od absolutnej nierealności i nieprzychylności CIT Estońskiego w roku 2021, poprzez zmiany zachęcające w przepisach dokonane w roku 2022, aż do kolejnych zmian precyzujących kwestie trudne do zrealizowania praktycznego w roku 2023 – podatek zryczałtowany od spółek staje się coraz bardziej korzystną alternatywą dla tradycyjnego opodatkowania. Planowanie podatkowe na rok 2023,w perspektywie czasu jaki pozostał do końca roku , i kwestii związanych z przygotowaniem dokumentów dotyczących różnic przejściowych, zmiany planu kont w oparciu wyłącznie o Ustawę o Rachunkowości, sprawdzenie opłacalności , związane z opodatkowaniem „ukrytych zysków”, przygotowanie oświadczeń o podmiotach powiązanych , aktywna współpraca w tej kwestii z doradcą podatkowym, biurem księgowym mogą przy wielu profilach działalności umożliwić realne oszczędności w kolejnych latach podatkowych oraz pomóc zachowaniu płynności przy planowanych inwestycjach .Dobrze przeprowadzona reorganizacja dotychczasowej działalności, wyprzedzająca i zakończona jeszcze w tym roku , pozwali z pewnością na racjonalne dokonanie wyboru CIT estońskiego przez spółkę , i unikniecie pułapek podatkowych.

Dowiedz się więcej: Robert Kubicki doradca podatkowy 00865, zadzwoń tel.571-600-111 lub napisz rkubicki@eres.pl