CIT ESTOŃSKI 2022 – ryczałt od dochodów spółek-forma prawna

Baza wiedzy

2022-09-08

CIT ESTOŃSKI 2022 – ryczałt od dochodów spółek-forma prawna

( do czasu zmian wprowadzonych przez Polski Ład był to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych)

Pierwotne preferencyjne opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych do końca roku 2021 było tak skomplikowane, i niosło za sobą tak wiele warunków do spełnienia, że niewiele spółek kapitałowych się na nie zdecydowało.

Zmiana od 01 stycznia 2022 rozszerzyła zakres stosowania z wyłącznie spółek kapitałowych do innych spółek będących podatnikami podatku od osób prawnych ( CIT )

Na podstawie art.28.j.ust 4. Podmiotami uprawnionymi do opodatkowania ryczałtem są podmioty prowadzące działalność w formie:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

– prostej spółki akcyjnej

– spółki komandytowej

– spółki komandytowo akcyjnej.

Sama forma prowadzenia działalności to za mało ,aby móc korzystać z obniżonego, w stosunku do klasycznego CIT, opodatkowania .Udziałowcami , akcjonariuszami, wspólnikami takich spółę mogą być wyłącznie  osoby fizyczne , więc już nie np.  spółki z o.o. , jak to często zorganizowane są wcześniej powstałe spółki komandytowe i komandytowo akcyjne. To  już dwa  warunki , które muszą wystąpić jednocześnie , a które dotyczą jedynie formy prawnej.  Kluczowym jest to , że pojawienie się w strukturze organizacyjnej jakiegokolwiek podmiotu kapitałowego , nawet przy nieistotnym udziale ( istnieją spółki komandytowe i komandytowo -akcyjne z udziałem  poniżej 1 % spółki kapitałowej, pozostałe z okresu , gdy była to najkorzystniej opodatkowana spółka  ), wyklucza np. taka spółkę komandytową z opodatkowania „estońskim CIT” .  W uzasadnieniu do Ustawy o podatku CIT ustawodawca wskazał,  że ograniczenia w zakresie struktury własnościowej i i bezpośrednich powiązań kapitałowych są podyktowane potrzebą „zmniejszenia komplikacji , które wynikałyby z rozliczeń pomiędzy podmiotami objętymi rożnymi, także co do przedmiotu opodatkowania, reżimami podatkowymi  a także celem normy prawnej, która ma wspierać te podmioty, dla których uzyskanie finansowania stanowi barierę w prowadzonej działalności gospodarczej”.

Jest jeszcze trzeci warunek , który trzeba spełniać,  dotyczący formy prawnej i i osób fizycznych będących udziałowcami, akcjonariuszami i wspólnikami: nie mogą one w żaden sposób  posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele ( fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym . Z tym też, związane jest oświadczenie , które wspólnicy musza złożyć spółce opodatkowanej estońskim CIT.

Zapraszam na konsultację: Robert Kubicki, doradca podatkowy 00865

Zadzwoń: Tel.  +48 571 600 111

lub napisz : rkubicki@eres.pl