CIT ESTOŃSKI – przygotowanie księgowości do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Baza wiedzy

Robert Kubicki doradca podatkowy 00865

2022-09-15

CIT ESTOŃSKI – przygotowanie księgowości do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Korzystanie w pełni z zalet systemu opodatkowania CIT estońskim jest związane w zdecydowanej części z prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa , spółka komandytowo akcyjna- każda z nich może zostać podatnikiem , przy jednoczesnym spełnieniu innych przesłanek ustawowych,  jeśli złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego , w którym chce być opodatkowany ryczałtem. W drodze specjalnego przepisu , zawartego w art.28.j 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zawiadomienie takie można również złożyć przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe , sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości i na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem – księgi te zostaną przez podatnika otwarte.Ustawodawca celowo wprowadził przepisy , które nawet w trakcie roku podatkowego , pozwalają na wejście w opodatkowanie ryczałtem ,ale też celowo nakazuje otworzyć na ten dzień księgi rachunkowe. Podatnik opodatkowany ryczałtem , jego księgowość lub świadczące usługi biuro rachunkowe musi bowiem opracować i wdrożyć zmiany w Zakładowym Planie Kont, na okres opodatkowania ryczałtem , wynikające wprost z u.o.p.d.o.o.p jak również tych , które zostały uzupełnione we wprowadzonych zmianach Ustawy o Rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych musi się opierać o krajową ustawę o rachunkowości, wykluczone zostały podmioty prowadzące  księgi rachunkowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dział księgowy, księgowa , biuro rachunkowe- przy przejściu na rozliczenia wg przepisów o CIT Estońskim musza więc dokładnie przeanalizować przyjęte dotychczas rozwiązania , sprawdzić ich zgodność z krajową Ustawą o rachunkowości, przygotować inwentaryzacje z różnic przejściowych. W związku z zupełnie odmiennym zdefiniowaniem dochodu , który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od dochodu, trzeba zdefiniować plan kont, który umożliwi rozpoznanie wszystkich kategorii dochodu , jakie powinny zostać opodatkowane na bieżąco,  w różnych okresach, określonych ustawa, po  uzyskaniu takiego dochodu. Dochodami podlegającymi opodatkowaniu wg reżimu CIT Estońskiego są:

-dochód z ukrytych zysków,

-dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

-dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,

-dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,

-dochód z tytułu podzielonego zysku oraz dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat , jeśli straty powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,

-dochód podatnika , który zakończył opodatkowanie ryczałtem, w tym wyniku przejęcia przez inny podmiot, w części w jakiej nie był on podzielony w okresie opodatkowania ryczałtem.

Przed księgowym stoi więc zasadnicza część przygotowań, w wielu aspektach różna od dotychczasowej księgowości podatkowej, zdefiniowania księgowań, kont i sprawozdawczości miesięcznej , umożliwiającej rozliczenie każdej z kategorii 6 rodzajów dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Zadzwoń  teraz: Robert Kubicki doradca podatkowy 00865, Tel.+48 571 600 111 lub napisz rkubicki@eres.pl