(cz.3) Koszty IP – kwalifikowanego IP w ewidencji IP BOX (część 3)

Baza wiedzy

2022-10-13

Koszty kwalifikowanego IP w ewidencji IP BOX (część 3)

W niniejszym artykule zostaną opisane praktyczne przykłady ujmowania kosztów we wskaźniku nexus.

 Kwalifikacja kosztów we wskaźniku nexus

Aby ocenić, czy dany koszt może być kosztem kwalifikowanym oraz elementem wskaźnika nexus, należy ustalić, czy:

  • koszt został poniesiony przez podatnika w związku z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej,
  • czy jest możliwe wykazanie związku między tym wydatkiem a kwalifikowanymi IP oraz dochodami z kwalifikowanych IP.

 Tylko koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej mogą stanowić element wskaźnika.

Kwalifikacja kosztów do poszczególnych liter wskaźnika może zależeć od konstrukcji umów z podwykonawcami oraz pracownikami, od sposobu przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych oraz od podmiotu, od którego podatnik nabywa prace B+R.

Przykład: Firma XYZ sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem systemu na potrzeby serwisu sklepu internetowego. Spółka zatrudnia kilku pracowników na umowy o pracę oraz programistów na umowy B2B. Na rzecz spółki usługi świadczy również jeden ze wspólników spółki, który prowadzi prace badawczo-rozwojowe, jednak nie tworzy elementów oprogramowania komputerowego. Prace badawczo-rozwojowe Spółka zleca również firmom zewnętrznym, które nie są podmiotami powiązanymi dla Spółki. W umowach z pracownikami nie ma dodatkowych klauzul dotyczących przeniesienia praw autorskich, zaś prawa te są przenoszone na Spółkę w sposób pierwotny. Programiści na B2B otrzymują wynagrodzenia comiesięczne w całości za przeniesienie praw autorskich do programów komputerowych.

Spółka dokonuje umiejscowienia kosztów we wskaźniku nexus w następujący sposób:

  • Litera A: wynagrodzenia dla pracowników,
  • Litera B: zapłaty za faktury dla firm zewnętrznych za prowadzenie prac B+R,
  • Litera C: zapłata za fakturę dla wspólnika za prowadzenie prac B+R,
  • Litera D: nabycie od programistów B2B autorskich praw do programów komputerowych.

Jakie koszty u programisty B2B można ująć we wskaźniku nexus?

 Jeżeli programista wytwarza autorski program komputerowy całkowicie samodzielnie – tj. nie nabywa licencji do ulepszanych programów lub praw do nich, nie zawiera umów cywilnoprawnych bądź nie zatrudnia pracowników – nie będzie ponosił kosztów bezpośrednich z litery B, C oraz D. Programiści świadczący usługi w ramach outsourcingu bądź tworzący samodzielnie oprogramowanie raczej będą ponosić tylko koszty litery A. Niestety ustalenie, co może być kosztem faktycznie poniesionym przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z  kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest kwestią bardzo problematyczną. W większości dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych KIS stoi na stanowisku, że kosztem bezpośrednim litery A mogą być m.in. usługi księgowe, opłaty za telefon, opłaty za korzystanie z samochodu – mimo, że trudno wykazać bezpośredni związek z oprogramowaniem wytwarzanym przez podatnika a np. opłatami leasingowymi za samochód. Orzecznictwo KIS w tym zakresie może wynikać z tego, że samodzielni programiści raczej nie mają kosztów bezpośrednich – zaś posiadanie ich jest niezbędne, aby wskaźnik nexus nie wynosił 0. Ujmowanie kosztów we wskaźniku nexus, które są ze swojej natury kosztami pośrednimi, może w przyszłości zostać zakwestionowane przez odrębne organy skarbowe – podczas czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego.

 Biorąc pod uwagę powyższe, wdrażając ulgę IP BOX do własnej działalności warto już na wstępie zadbać o koszty bezpośrednie. Mogą to być np.:

  • Amortyzacja / leasing komputera, na którym są tworzone programy, do których sprzedawane są licencje / udzielane prawa autorskie,
  • Subskrypcja środowiska programistycznego,
  • Opłata za dostęp do portali specjalistycznych IT,

 Jeżeli prawa autorskie są przenoszone za comiesięcznym wynagrodzeniem, koszty bezpośrednie w działalności powinny pojawiać się w każdym miesiącu rozliczeniowym.

Opracowała Klaudia Markiewicz

Zadzwoń: Anna Wolińska, doradca podatkowy 10660, tel. kom. + 48 810 854 136 lub napisz: awolinska@eres.pl